Våre standpunkt

Norskkontrollerte rederier opererer i et internasjonalt marked med fri konkurranse og Norges Rederiforbund har som mål å sikre at mest mulig av virksomheten skal eies og drives fra Norge. Dette forutsetter at Norge har internasjonalt konkurransedyktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.
 
Erfaringer viser at den maritime politikken virker. God politikk gir gode resultater.

Verdiskaping

Aktiv maritim politikk virker. Norsk skipsfart driver i tøff internasjonal konkurranse. Attraktiviteten til Norge som maritimt lokaliseringsland handler om at rammebetingelsene må være stabile, forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige.

Les mer

Skipsfarten skal bli klimanøytral

Norsk rederinæring har ambisjoner om å være klimanøytrale i 2050, og fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Dette betyr at vi kun har resten av dette tiåret til å utvikle og skalere løsninger som er både klimanøytrale og lønnsomme i markedet.

Les mer
alt="windturbines at sea "

Havvind

Det haster å komme i gang med utbyggingen av havvindfor å videreutvikle norsk industri og fornybar energileveranse.

Les mer

Olje og gass

Norge er verdens mest avanserte maritime offshorenasjon, med verdens nest største flåte av offshoreskip og rigger.

Les mer
alt="Illustrasjon av gods fra vei til sjø i en løkke fra vogntog til skip "

Godsoverføring

Sjøtransporten er grunnmuren i den norske godstransporten og utgjør den klart viktigste transportformen inn og ut av landet. Hver dag anløper flere hundre norske skip europeiske havner. Disse frakter om lag 85 prosent av alt gods til og fra Norge.

Les mer
alt="Illustration: a graphic globe with ships on it "

Internasjonalt

Skipsfarten representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. Mer enn 90 prosent av all varehandel fraktes med skip. En global næring er avhengig av et globalt regelverk.

Les mer
alt="Photo from a ship recycling yard - a blue ship being dismantled "

Resirkulering av skip

Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten risiko for liv, helse og miljø. Vi er sammen med norske myndigheter pådriver for at Hong Kong-konvensjonen skal tre i kraft snarest mulig for å sikre et internasjonalt forpliktende regelverk for gjenvinning av skip.

Les mer