Skipsfarten er internasjonal

Skipsfarten representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. Mer enn 90 prosent av all varehandel fraktes med skip. En global næring er avhengig av et globalt regelverk.

Rederiforbundet jobber derfor for globale regler utformet gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og FNs arbeidsorganisasjon ILO. For å sikre at skipsfarten kan operere på like vilkår, må vedtatt regelverk faktisk gjennomføres av IMOs medlemsstater og praktiseres likt, på tvers av landegrensene. I tillegg seiler EU frem som en stadig viktigere premissleverandør for internasjonal regelverks- og politikkutvikling, spesielt på klima.

Norske myndigheter må motarbeide proteksjonisme

Det er avgjørende at norske myndigheter støtter opp om internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer i en tid hvor globaliseringen i økende grad utfordres av regionale fremstøt, nasjonale interesser og proteksjonistiske krefter. Over halvparten av rederiene rapporterer at de blir påvirket negativt av global proteksjonisme.

Et viktig verktøy mot proteksjonisme er frihandelsavtaler. Avtalene sikrer markedsadgang og skaper forutsigbarhet.  

EØS-avtalen er viktig for norsk konkurransedyktighet

EØS-avtalen er Norges største og viktigste frihandelsavtale og de europeiske landene representerer den maritime næringens største og viktigste handelspartner. Usikkerhet knyttet til vårt viktigste marked vil ramme norsk eksportrettet næringsliv hardt.

I medlemsundersøkelsen oppgis EØS-avtalen å være viktig i alle rederisegmenter. Det er kanskje ikke så overraskende all den tid norske skipsanløp til havner i Europa summerer seg til nær 40 000 i året, over 100 anløp hver eneste dag. Avtalen er spesielt viktig for short sea-rederiene, hvor 91 prosent oppgir at den er viktig eller svært viktig for deres virksomheter.

Internasjonalt trusselbilde krever internasjonal beredskap

Den norske flåten representerer en formidabel beredskapsressurs for norske myndigheter og allierte. Internasjonal tilstedeværelse i form av skip og nettverket av mennesker er viktig. Med 1 800 skip over hele verden til enhver tid møter også norsk skipsfart alle de utfordringer og trusler verden har å by på.

Medlemsrederiene i Norges Rederiforbund rapporterer at cyberkriminalitet er den største trusselen mot deres virksomhet. Næringen jobber målrettet for å forbedre sikkerheten, blant annet gjennom cybersikkerhetssenteret NORMA Cyber. For å være best mulig rustet er det behov for et tett samarbeid med relevante statlige aktører. Samtidig vil næringslivet kunne være uvurderlige sensorer og kompetansepartnere for myndighetene.

Geopolitiske spenninger og piratvirksomhet påvirker også skipsfarten. Bare i 2021 har flere norske skip blitt utsatt for trusler og situasjoner ulike steder i verden. Flere farvann og havner i områder med væpnet konflikt utfordrer verdenshandelen. Særlig farvann som Vest-Afrika og Midtøsten er krevende for norsk og internasjonal skipsfart i dag.

Utfordringene er kompliserte og krevende, men gjennom samordnet og strategisk bruk av statens virkemidler og internasjonalt samarbeid kan norske myndigheter bidra til økt sikkerhet og stabilitet.