Resirkulering av skip

Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten risiko for liv, helse og miljø. 

Photo from a ship recycling yard - a blue ship being dismantled

Vi er sammen med norske myndigheter pådriver for at Hong Kong-konvensjonen skal tre i kraft snarest mulig for å sikre et internasjonalt forpliktende regelverk for gjenvinning av skip.

Inntil konvensjonen trer i kraft har Rederiforbundet utviklet konkrete råd til medlemmene for å sikre forsvarlig resirkulering av skip.

Rederiforbundets råd til medlemmene

  • Ta ansvar for skipene fra vugge til grav, også ved salg til tredjepart der slikt salg skjer som del av resirkuleringsprosessen. 
  • Følge EUs direktiv for resirkulering av skip, der dette kommer til anvendelse.
  • Følge Hong Kong-konvensjonens (HKC) bestemmelser og retningslinjer. I påvente av ikrafttredelse og i mangel av kontrolltiltak fra vertslandet, sjøfartsmyndigheter og havnestater rådes rederiene til å iverksette nødvendige tiltak for å bidra til etterlevelse av Hong Kong-konvensjonens krav ved blant annet å benytte verksted med Hong Kong Convention eller EU Statement of Compliance. 
  • Forberede skipet for ansvarlig gjenvinning, ved kartlegging av farlige materialer, arrangere nødvendig inspeksjoner, anskaffe nødvendige sertifikater, samt tømme, rense og ventilere skipet iht. konvensjonens krav.
  • Unngå resirkulering av skip på verksted som ikke anvender faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall, også definert som beaching.
  • Benytte verksted som ved enskipsspesifikk Ship Recycling Plan kan dokumentere at metoden for opphugging er forsvarlig, sikker og ikke forurenser.
  • Benytte verksted som dokumenterer forsvarlig håndtering, destruksjon eller deponering av farlig avfall.
  • Følge opp arbeidet gjennom inspeksjoner, målinger, rapportering o.l. Ta spesielt ansvar for å ikke tillate barnearbeid ved valg av verksted og verkstedenes valg av underleverandører i deres verdikjeder.