Resirkulering av skip

Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten risiko for liv, helse og miljø. 

Vi er sammen med norske myndigheter pådriver for at Hong Kong-konvensjonen skal tre i kraft snarest mulig for å sikre et internasjonalt forpliktende regelverk for gjenvinning av skip.

Inntil konvensjonen trer i kraft har Rederiforbundet utviklet konkrete råd til medlemmene for å sikre forsvarlig resirkulering av skip.

Rederiforbundets råd til medlemmene

  • Ta ansvar for skipene fra vugge til grav, også ved salg til tredjepart der slikt salg skjer som del av resirkuleringsprosessen. 
  • Følge EUs direktiv for resirkulering av skip, der dette kommer til anvendelse.
  • Følge Hong Kong-konvensjonens (HKC) bestemmelser og retningslinjer. I påvente av ikrafttredelse og i mangel av kontrolltiltak fra vertslandet, sjøfartsmyndigheter og havnestater rådes rederiene til å iverksette nødvendige tiltak for å bidra til etterlevelse av Hong Kong-konvensjonens krav ved blant annet å benytte verksted med Hong Kong Convention eller EU Statement of Compliance. 
  • Forberede skipet for ansvarlig gjenvinning, ved kartlegging av farlige materialer, arrangere nødvendig inspeksjoner, anskaffe nødvendige sertifikater, samt tømme, rense og ventilere skipet iht. konvensjonens krav.
  • Unngå resirkulering av skip på verksted som ikke anvender faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall, også definert som beaching.
  • Benytte verksted som ved enskipsspesifikk Ship Recycling Plan kan dokumentere at metoden for opphugging er forsvarlig, sikker og ikke forurenser.
  • Benytte verksted som dokumenterer forsvarlig håndtering, destruksjon eller deponering av farlig avfall.
  • Følge opp arbeidet gjennom inspeksjoner, målinger, rapportering o.l. Ta spesielt ansvar for å ikke tillate barnearbeid ved valg av verksted og verkstedenes valg av underleverandører i deres verdikjeder.