Rederiforbundets sikkerhets- og beredskapsarbeid

Rederiforbundets sikkerhets- og beredskapsavdeling bistår medlemmer og den norske flåten i maritime sikkerhetsspørsmål.

Illustration of a blue globe with white numbers associated with binary code

Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Den Norske Krigsforsikringen for skib (DNK) og NORMA Cyber. I første kvartal 2023 ble skipsfartens beredskapssenter etablert, noe som innebærer en samlokalisering av de tre aktørene i Rederiforbundets lokaler.  

Beredskapsavdelingen i Rederiforbundet bistår norske rederier i arbeidet med beredskap og sikkerhet, blant annet ved å daglig følge det globale trusselbildet, og gjennom samarbeid med myndighetene og andre relevante nasjonale og internasjonale aktører.  

Sikkerhets- og beredskapsavdelingen bistår rederiene i krisehåndtering, gjennom direkte støtte til krisestab med operativ kriseledelse og rådgivning, krisekommunikasjon og mediehåndtering, juridisk støtte og kontakt med myndighetsapparatet nasjonalt og internasjonalt. 

En del av totalforsvaret

Norske myndigheter gir årlig oppdrag til Rederiforbundet i et tilskuddsbrev hvor hovedoppgaven er å bistå og gi råd til den norske utenriksflåten, det omfatter også norske rederier som ikke er medlemmer i Rederiforbundet, men som seiler under norsk flagg.  

Rederiforbundets sikkerhets- og beredskapsavdeling fungerer på denne måten som et rådgivende organ for norske myndigheter i maritime sikkerhetsspørsmål globalt. 

Rederiforbundets beredskapsavdeling er det operative leddet i NORTRASHIP (Norsk transportberedskap for skip), og skal sikre at skipsfartens ressurser er tilgjengelig for norske myndigheter og allierte i krisesituasjoner.

Rederiforbundet er del av totalforsvaret og samarbeider tett med relevante myndighetsaktører, som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Petroleumstilsynet, Politiet og en rekke departementer.

I beredskapsavdelingen sitter det en liaisonoffiser fra forsvaret som fungerer som et aktivt bindeledd mellom Rederiforbundet og forsvarets ressurser på ulike nivåer. Avdelingen har løpende kontakt med internasjonale myndigheter og samarbeidsorganisasjoner. 

Forebyggende arbeid 

En vesentlig del av sikkerhets- og beredskapsavdelingens forebyggende arbeid dreier seg om trusselforståelse globalt.

Rederiforbundet samarbeider derfor tett med DNK også på dette området, der de i stor grad sørger for grunnproduksjonen av etterretninger og varsler. Beredskapsavdelingen benytter disse produktene i sitt daglige arbeid i kombinasjon med egne analyser og myndighetsvurderinger for å være en best mulig rådgiver for norske rederier.  

Rederiforbundet er også det eneste skipsfartsforbundet som har en partnerskapsavtale med Verdens Matvareprogram (UNWFP).  

Avtalen innebærer at Rederiforbundet skal støtte UNWFP med å identifisere aktuelle skip de kan benytte i krisesituasjoner, og vi utveksler situasjonsforståelse knyttet til global maritim sikkerhet.