Arendalsuka: Det haster å avklare hvordan vi skal finansiere det grønne skiftet

Flom, skogbrann og ekstremvær. Sommeren 2023 har vist at det haster med å få fortgang i det grønne skiftet. Investeringsviljen er stor blant Rederiforbundets medlemmer, likevel er det avgjørende at det kommer på plass effektive politiske virkemidler som får fortgang i omstillingen. 

Oransje flagg som promoterer Arendalsuka

Rederiforbundet mener det særlig er to virkemidler som må på plass for å få fortgang i grønn omstilling: 

  • Det må tas i bruk differansekontrakter som bidrar til å redusere kostnadsdifferansen på fossil og fornybar energi
  • Midlene skipsfarten kommer til å betale inn i EUs kvotesystem må brukes til å finansiere det grønne skiftet i skipsfarten, slik de øvrige EU-landene gjør

-1. januar 2024 innlemmes skipsfarten i EUs kvotehandelsystem. Norske rederier vil dermed betale anslagsvis 2-3 milliarder kroner i avgifter til EU. Dette er midler som kommer tilbake til Norge og som bør brukes til å finansiere det grønne skiftet i skipsfarten. På den måten vil i realiteten skipsfarten selv finansiere næringens omstilling, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

I tillegg mener Rederiforbundet at virkemiddelapparatet må oppdateres, slik at det er rigget for den neste fasen av det grønne skiftet.

-Det grønne skiftet handlet tidligere om å utvikle ny klimateknologi. Nå er vi et steg videre og utfordringen er nå å skalere opp og rulle ut teknologien. Vi mener derfor det er behov for en politisk gjennomgang av ENOVAs mandat for å sikre at virkemiddelapparatet er tilpasset endringene som næringslivet skal gjennom de neste årene. Dagens ENOVA er i alle fall ikke svaret på fremtidens utfordringer, sier Solberg.

Sommeren 2023 vedtok IMO en ny og mer ambisiøs klimastrategi for skipsfarten som også er i tråd med Rederiforbundets klimastrategi. Målet om at skipsfarten skal være klimanøytral i 2050 er dermed gjeldende for alle skip i alle land, uavhengig av hvor skipene seiler.

-For å bevare Norges posisjon som sjøfartsnasjon må vi ligge i forkant av utviklingen. Vi må være ledende på utvikling av ny grønn teknologi og implementering av grønn teknologi på skip. På den måten vil vi også skape nye løsninger som resten av verden i omstilling vil etterspørre, sier Solberg og legger til:

-90 prosent av alle varer blir på et tidspunkt fraktet med skip, i eller mellom land og kontinenter. En grønn og bærekraftig skipsfart vil derfor få betydning for alle deler av samfunnet. Politikk virker, og vi har ingen tid å miste.