SINTEF Ocean anbefaler offshore rederier å satse på mer enn én drivstofftype


En fersk rapport viser at det er et stort potensial for utslippsreduksjoner dersom offshorefartøy benytter alternative drivstoff, men at produksjon, levering og tilgjengelighet for alle de alternative drivstoffene vil være begrenset frem mot 2035. Derfor mener SINTEF Ocean det vil være smart å satse på skipsmotorer som kan håndtere flere drivstofftyper, såkalt multifuel.

Collage av offshoreskip tilhørende Dof, Eidesvik og Solstad Offshore.

Rapporten er utarbeidet av SINTEF Ocean for Rederiforbundet, Eidesvik, Solstad og DOF. Formålet var å gjennomgå og analysere mulige alternative drivstoff for offshoreflåten og få klare separate anbefalinger for hvert segment plattformforsyningsskip (PSV), ankerhåndtering, slepe- og forsyningsfartøy (AHTS) og konstruksjonsfartøy (CSV).

- Vi ønsket med dette prosjektet å bidra til en opplyst diskusjon blant rederiene innen offshoresegmentet og få frem hvilke praktiske og økonomiske muligheter rederiene har til å benytte seg av alternative drivstoff for å redusere klimagassutslipp, sier Lars Christian Larsen, senior prosjektleder i DOF.

Larsen presiserer at han håper rederiene kan koordinere seg i valg av nye drivstoff, slik at energisektoren og bunkringsleddet får tydelige signaler.

Tre robuste multi-fuel strategier

Rapporten peker ut tre praktiske multifuel-kombinasjoner:

  1. Skip utrustet for LNG-drift kan brenne både biometan (LBG) og blandinger av LNG eller LBG og opptil 40-50% hydrogen.
  2. Skip utrustet for bio eller syntetisk metanol kan også benytte biodiesel og syntetisk diesel.
  3. Skip utrustet for ammoniakk kan kombineres med biodiesel og syntetisk diesel.

Når det gjelder ombygging av eksiterende flåte peker SINTEF på utfordringer i forhold kompleksitet og et kostnadsnivå som virker uforholdsmessig høyt ut fra de forutsetninger som har blitt lagt til grunn i rapporten. Analysen viser at ombygging til metanol vil være teknisk mulig, mens innblanding av biodrivstoff, biometan og noe hydrogen kan være praktisk mulig. Full konvertering til ammoniakk og hydrogendrift vil derimot være mer utfordrende.

Analysen viser videre at de totale kostnadene øker med 10-30 prosent når både investeringer og kostnader til drift, drivstoff og utslippskvoter er inkludert. Syntetiske drivstoff vil gi en kostnadsøkning på 30-70 prosent.

Trenger at norske myndigheter kommer på banen med virkemidler 

Norske myndigheter har satt et mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske i 2030 sammenlignet med 2005. Barometer for grønn omstilling av skipsfarten (DNV, 2023) viser at omstillingstakten må økes betraktelig for at ambisjonen kan nås.

- For å lykkes med omstillingen må skip bygges med null -og lavutslippsløsninger hvor klimavennlige drivstoff gjøres tilgjengelig, ikke bare nasjonalt men også internasjonalt. SINTEF har skissert hvilke alternative drivstoff som kan være aktuelle for rederiene å satse på, og det er viktig at myndighetene nå tar de nødvendige grepene og kommer på banen med virkemidler som kan bidra til en rask omstilling, sier Larsen.