EU ETS: Europaparlamentet har godkjent endelig regelverk for skipsfarten

Reformen av EUs kvotesystem innebærer at handelen med utslippsrettigheter – det såkalte ETS-systemet - også vil gjelde for skipsfart. Nå starter implementeringen for alvor i Norge.

Four flagposts with EU flags against a clear blue sky

Godkjennelsen fra Europaparlamentet er slutten på en to år lang hørings- og forhandlingsprosess der EU har vist stor gjennomføringsevne, ved å både vedta økte klimaambisjoner og drive gjennom tidenes største regelverkspakke.

For første gang vil altså europeisk og internasjonal skipsfart i Europa betale for sine klimautslipp når man seiler i EU-farvann. Det betyr at for skip av en viss størrelse skal 100 prosent av utslippene fra seilinger innad i EØS, og 50 prosent fra seilinger til og fra, rapporteres og betales for.

Implementering i Norge

Reglene gjelder for skipsfart fra 1. januar 2024. I Norge er myndighetenes intensjon at reglene skal kunne implementeres samtidig i EØS, og Rederiforbundet er opptatt av at norsk skipsfart får oppstart samtidig som den europeiske.

Over 1 600 rederier fra hele verden forbereder seg nå på hvordan kvotehandel og administrasjon for over 11 000 skip skal fungere i praksis.

ETS midler bør øremerkes

Når systemet er på plass, vil innbetalingene fra skipsfarten utgjøre en betydelig sum. Rederiforbundet har estimert at det for 400+ kvotepliktige skip i egen medlemsflåte kan være snakk om 250 millioner euro årlig, avhengig av kvotepris.

Deler av inntektene fra kvotehandelen vil kanaliseres gjennom EUs innovasjonsfond, mens en større andel av kvoteinntektene vil komme tilbake til medlemslandene. I EU-land skal alle kvoteinntektene brukes til grønne tiltak.

-Rederiforbundet mener at også Norge bør bruke disse inntektene til å få fart på utviklingen av nye, grønne maritime løsninger. En øremerking av disse ferske inntektene gir næringen anledning til å finansiere sin egen grønne omstilling, sier Helene Tofte, direktør for internasjonalt samarbeid og klima  i Norges Rederiforbund.

FuelEU Maritime

23. mars ble det politisk enighet mellom EU-institusjonene om FuelEU Maritime, et parallelt forslag under EUs Fit for 55-pakke, hvor målet er å øke opptaket av alternativt drivstoff. Den endelige teksten er ventet mot slutten av mai og vil kreve tilsvarende endelig godkjenning av Europaparlamentet.

For flere kommentarer om det endelige ETS-regelverket, se uttalelse fra vår paraplyorganisasjon ECSA.

Lovteksten er tilgjengelig på Europaparlamentets sider.