Budsjetthøring 2024: Maritim kompetanse må prioriteres

Det er uforståelig at de to viktigste utdanningspolitiske satsingene på maritim utdanning og kompetanse avvikles. Norges Rederiforbund deltar i budsjetthøringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité. 

Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder i Norges Rederiforbund utenfor Stortinget.

Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for kompetanse, rekruttering og utdanning deltok i budsjetthøring i Stortingets utdannings - og forskningskomité. 

Maritim næring treffes av flere trender som påvirker fremtidens kompetansebehov. Teknologiutvikling og digital transformasjon i næringen vil kreve økt kunnskap og kompetanse, både i utvikling, implementering og bruk av de nye teknologiene. Dette stiller krav til oppdaterte utdanningsløp, men også til strategisk etter- og videreutdanning av dagens maritimt ansatte. Parallelt med dette er det global og nasjonal mangel på sjøfolk, noe rederiene merker i form av rekrutteringsutfordringer.   

For sjøfartsnasjonen Norge er det helt avgjørende med maritim utdanning av høy kvalitet. Rederiene fremhever operasjonell erfaring fra sjø som den viktigste kompetansen å tiltrekke seg de kommende ti årene, - i alle ledd av verdikjeden. Det er også den typen kompetanse næringen melder at det vil være vanskeligst å få tak i i årene som kommer. 

MARKOM må prioriteres, ikke avvikles  

Styrket kvalitet i norsk maritim utdanning ved både videregående skoler, fagskoler, universiteter og høyskoler er avgjørende for å opprettholde konkurransekraft og for å lykkes med det grønne skiftet. 

Samarbeidsprosjektet MARKOM har de siste 12 årene spilt en svært viktig rolle for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning.  Øremerkede midler til denne utviklingen har vært helt nødvendig for at Norge skal kunne utdanne sjøfolk. 

Rasjonale for en øremerket satsing på maritim operativ utdanning synes ikke å ha endret seg de senere årene, men heller styrket seg i lys av den omstillingen næringen står overfor. Norges Rederiforbund stiller seg derfor helt uforstående til at satsingen i forslag til Statsbudsjett for 2024 foreslås avviklet. Rederiforbundet mener MARKOM-programmet må styrkes, og beholde tidligere bevilgning på 38,5 millioner kroner.  

Bransjeprogrammet må videreføres  

I en tid der behovet for ny kompetanse og økt kvalitet i utdanning er kritisk er det særdeles viktig å ha fokus på å sette utdanningsinstitusjonene i stand til å produsere og levere gode etter- og videreutdanningstilbud.  

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltagelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Gjennom bransjeprogrammet tilbys gratis kurs og utdanning laget av arbeidslivet, for arbeidslivet. Nå som ordningen er etablert, utdanningsinstitusjonene og næringen har koordinert seg og tilbudet begynner å bli kjent i målgruppen, mener Rederiforbundet det er uhensiktsmessig å avvikle en ordning næringen trenger.  

Rederiforbundet mener bransjeprogrammet må videreføres, og styrkes, og det bør legges frem en konkret plan for videreutvikling av denne typen program også etter 2024.