Klimaagendaen akselereres med nye reformer

2025 er året hvor klimapolitikken må begynne å vise resultater for at målene for 2030 og 2050 skal være realistiske. Det kan gi nye utspill i 2024 som gjør grønn omstilling mer lønnsomt. 
 

Portrett av Maria Varteressian

Maria Varteressian, statssekretær for utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Håvard Solerød

Et av prestisjeprosjektene tilEU-kommisjonens president,Ursula von derLeyen,har vært det grønne reformprogrammet,European GreenDeal. Det blir virkelig spennende åseinnspurten i denne kommisjonens periode før valget i Europaparlamentet. Det interessante vil være å se hvilke grep man mener må tas for å få enda mer fart på de grønne reformprosessene, sier MariaVarteressian, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Grønn omstilling, skipsfart og havområdene har vært hennes arbeidsområderi flere omganger. Først i Klima- og miljødepartementet, så fulgte to år i politisk ledelse som politisk rådgiver for tidligere klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Nå er hun statssekretær for Barth Eide som utenriksminister. 

Som politisk rådgiver på energi og miljø var grønn skipsfart og hav en del av porteføljen min. Jeg hadde mye kontakt med Rederiforbundet, som er en viktig aktør og premissleverandør for å få skipsfarten i front av den grønne omstillingen. En så global næring kan virkeligvære med å gjøre en forskjell i dette arbeidet, sierVarteressian. 

Et oppdatert klimamål? 

I 2023 ble det publisert statusrapport for europeisk klimapolitikk. Den viste hvordan man ligger an med klimamålenesom ble satt i denglobale Paris-avtalen. 

Rapporten kom ikke med store overraskelser. Oppdraget var å vurdere om verden er på rett kjøl til å nå klimamålene. Svaret var at det går for sakte med utvikling av politikk som får utslippene raskt nok ned. Dette gjelder også Europa, og det sier jo mye om hvor krevende det er med treffsikre tiltak, sierVarteressian.

Samtidig peker hun på at grønn omstilling, inklusive ii skipsfarten,har ført til noen grep som fungerer. 

Sett fra norsk ståsted har reformprosessene vært vellykkede. EU har blitt en sentral aktør og pådriver på den globale miljø- og klimapolitiske agendaen.Det som har vært et fungerende kvotemarked, ETS, har bare fått enda mer fart og bredde. Det har blitt dyrere å slippe ut klimagasser og man har jobbet for å få på plass virkemidler som gjør det lettere å la være. Samtidig har man sett grundig og helhetlig på hvordan omstillingenkan blirettferdig for folk, land og næringsliv, sierVarteressian. 

Samspill og samkjøring er nøkler slik hun har erfart klima- og miljøarbeidet. 

Parallelliteten og samtidigheten i tilnærmingen går igjen i EUs grønne giv. Alle verdikjedene må koordineres på det nødvendige for å kunne nå 1,5 graders ambisjonen og nøytralitetsmålet i 2050. 

Hun trekker frem positive trekk som gir grunn til håp for arbeidet i 2024. 

Grundigheten, omfangetog ambisjonen man har gått til verks med og gjennomført på samtlige av politikkområder på European GreenDeal, er virkelig imponerende. Denne grønne given har bidratt til å få i gang et slags kappløp mot toppen der grønn omstilling står i kjernen av moderne økonomiers vekststrategier, noe som ikke minst berører grønn omstillinginnen skipsfarten, sierVarteressian. 

Det som har skapt «racet mot toppen» rundt klimaambisjonene er reformene som gir økonomi i den grønne satsingen. 

– Nårman går for lavutslipp er det ikke bare fordi dette er det moralsk riktige, men fordi deg er dette som er lønnsomt når videre vekst skal være grønn og i tråd med en nullutslippsframtid. I denne sammenheng har EU og politikkutviklingen med European GrenDeali kjernen, vært noe av motoren, sierVarteressian. 

Klimapolitikk og fornybaromstilling er geopolitikk 

Et spenningsmoment hun følgerer hvordan klimapolitikken utvikler seg somen del av det geopolitiske spillet. 

Russlands angrepskrigkrig mot Ukraina utløste et umiddelbart behov for å erstatte russisk gass i den europeiske energimiksen. Norge stilte opp med å øke vår produksjon og leveranser så mye som mulig. Samtidig iverksatte EU en rekke tiltak som også skulle virke på lengre sikt, med fokus på fortgang i omstillingen bort fra fossil energi. RePowerEU, som siktet på å akselerere omstilling av europeisk energisektor, er et eksempel på dette, sierVarteressian. 

Hun nevnerInflationReductionActi USA. 

Den er egentlig en kjempe-klimapakke.Det giren mer offensiv tilnærming til hele den globale omstillingen, sierVarteressian. 

Skipsfarten i front 

Etter år med arbeid fokusert på kvoter og grønne korridorer i skipstrafikken, ser hun at næringen har tatt en offensivrolle i det grønne skiftet. 

Skipsfarten, som er den mest globale av alle næringer, seiler i front av det grønne skiftet. Det snakkes kombinasjonsmotorer, hydrogen, ammoniakk, batterier og flere ulike drivere. Næringenbryternedteknologiske barriererog baner vei, sierVarteressian. 

Miljøpolitikksom geopolitisk lim 

Et eksempel er det norske rederietHöeghAutlinerssom kom i rampelyset under COP28 i Dubai i 2023.Rederiethar en ny generasjonbilskipunder bestilling som gjør de i stand til å tilby karbonfri frakt fra 2027.Deltakelsen i Dubaivar midt i blinken for rederiet. De fikk direkte kontakt med beslutningstakere med tanke påå påvirke rammebetingelserfor at det grønne alternativetskal være attraktivt forkunder. 

Klimatoppmøteti Dubaitiltrakk seg flere statsledere og konsernsjefer enn noen gang tidligere. 

Klimatoppmøter fungerer nå også som møtearenaer for å ta en fot innom mange andre problemstillinger. Jeg tror det var høyere nivå på deltakelseni Dubai ennhøynivå-uka i New York under FNs generalforsamling.Det vitner om at miljødiplomatieti aller høyeste graderblitt et omdreiningspunkt for det som skjer geopolitisk, sier Maria Varteressian