Norges Rederiforbund

Vår historie

Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie og i over 150 år har norske skip vært en betydelig aktør på verdens hav. 

Les videre

1850

Sjøfartsnasjonen vokser frem

Sjøfartsnasjonen Norge vokste frem for alvor fra midten av 1800-tallet, da liberalisering og sterk økonomisk utvikling ga nordmenn muligheter for å drive verdensomspennende skipsfart. Denne næringsmobiliseringen la grunn for en omfattende skipsbygging.  

1875

60 000 sjøfolk

I 1875 var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon og hadde en flåte bemannet med 60 000 sjømenn.  

1909

Stiftelsen av Norges Rederforbund

Både her hjemme og ute i verden begynte det etter hvert å gjøre seg gjeldende regler og bestemmelser som skipsfarten måtte forholde seg til. 

I mars 1909 samlet representanter for lokale rederiforeninger seg i en arbeidskomité med mandat til å arbeide for en norsk landsforening som skulle ivareta redernes interesser. Det ble sendt ut en invitasjon til landets redere om å etablere et Rederforbund.  

Konstituerende møte ble avholdt 15. september 1909 og det ble enstemmig vedtatt å stifte Norges Rederforbund.  

1912

Rederforbundet finner sin form

Nye oppgaver førte til en rask utvikling av Rederforbundet.

I tillegg til å lage egne grupper for seilskip, ruteskip og motorskip ble det satt sammen utvalg med egne arbeidsområder i forbundet, disse var Forhandlingsutvalget, Rettsutvalget, Finansutvalget, Assuranseutvalget og Teknisk utvalg. 

På Generalmøtet i 1912 ble det vedtatt at Rederforbundet også skulle være en arbeidsgiverorganisasjon. 

1916

Første verdenskrig

Under første verdenskrig ble Rederforbundet trukket inn i det diplomatiske spillet mellom Norge og de krigførende land. 

Mot slutten av 1916 pådro det nøytrale Norge seg tyskernes forbitrelse over at all fiskerieksport var solgt til Storbritannia, mens britene mente at Norge ikke holdt seg etter avtalen om eksport av svovelkis til Tyskland. Den britiske reaksjon kom i desember 1916 i form av embargo på kull.

1928

Rådhusgaten 25

I 1928 kjøpte Rederforbundet Kristiania Internationale Sømandshjem i Rådhusgaten 25.

Det ble holdt en arkitektkonkurranse som arkitektene Bjercke & Eliassen vant og den moderne funkis-inspirerte bygningen stod ferdig i 1934. 

Bygningen er prisbelønt. 

1939

Forhandlinger med Storbritannia

For Norge ble det høsten 1939 av stor betydning å komme frem til en handelsavtale med Storbritannia for å sikre forsyninger til landet. 

Forhandlingene mellom de offisielle norske og britiske delegasjonene kjørte seg imidlertid snart fast, og i oktober 1939 ble Rederforbundet bedt om å få i stand en tonnasjeavtale. 

Tonnasjeavtalen var i sin tur forutsetningen for den offisielle handelsavtalen som kom på plass våren 1940. 

1940

Nortraship dannes

Nortraship ble dannet april 1940.

Photo: Wikimedia Commons

Med det tyske angrepet 9. april ble tonnasjeavtalen lagt til grunn for Nortraships virksomhet for de allierte. Slik kom den til å gi inntekter til å holde den norske eksiladministrasjonen og de norske styrkene, samt å gi et viktig bidrag til gjenreisningsarbeidet.  

Men prisen var høy; nær 4000 sjøfolk mistet livet, og mer enn halvparten av Nortraships 1081 skip gikk tapt.

1945 - 1965

Verdiskaping og sysselsetting

Det norske samfunnet nøt godt av skipsfartens investeringer etter krigen. 

I perioden 1945-1965 bidro den med 2/3 av de nye arbeidsplassene som ble skapt, og skipsfartens andel på 22-26 prosent av de samlede norske investeringene viste seg å være de mest lønnsomme. 

1965 - 1969

Offshorenæringen

På 60-tallet ga utviklingen av offshorenæringen en ny dimensjon til norsk skipsfart. 

Fra de første konsesjonstildelingene på norsk sokkel i 1965 tok det ikke lang tid før norske shippingfolk begynte å orientere seg mot offshoremarkedet, og oljefunnet på Ekofisk i slutten av 1969 vakte interessen for alvor. I løpet av kort tid ble det bestilt både forsyningsskip og borerigger for norsk regning. 

1984

Norges Rederiforbund blir til

De første møtene mellom rederiene som hadde bestilt boreplattformer og ledelsen i Rederforbundet ble holdt på nyåret 1972, med tanke på en egen organisasjon som blant annet skulle ivareta arbeidsgiverspørsmål. 

De første møtene mellom rederiene som hadde bestilt boreplattformer og ledelsen i Rederforbundet ble holdt på nyåret 1972, med tanke på en egen organisasjon som blant annet skulle ivareta arbeidsgiverspørsmål. 

Fra 1. januar 1978 ble det etablert felles ledelse mellom Rederforbundet og Norsk Offshoreforening (NOF). NOF ble fra nå av en fagavdeling i den nye fellesadministrasjonen. Den formelle sammenslutningen fant sted ved inngangen til 1984 under navnet Norges Rederiforbund. 

1970-1980

Shippingkrise

Shippingkrisen på 1970-80-tallet ble en skjebnetime for den norske rederinæringen. 

Betydelige endringer i verdenshandelen, spesielt for olje, førte til en overkapasitet av skip. 

I et sterkt presset fraktmarked var det for mange ingen annen utvei enn å overføre skipene til andre flagg og bytte ut norsk besetning med mannskap hyret til internasjonale betingelser.  

1987

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

Handelsflåten reduserte fra 41.2 millioner dødvekttonn i 1980 til 10.7 millioner i 1987. Radikale virkemidler måtte til om skipsfarten skulle reddes for Norge. Løsningen ble etableringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), etablert 1. juli 1987.

Konjunkturene kom til hjelp og takket være NIS fikk norsk skipsfart et iøynefallende comeback i 1988-90, da flåten ble gjenreist til over 55 millioner dødvekttonn.

1990

Maritimt Forum etableres

Etter shippingkrisen steg bevisstheten om at det var nødvendig å skape nye samarbeidsformer i næringen. Med etableringen av Maritimt Forum i 1990 kom det i stand et samarbeid som bygget på forståelsen av at alle parter i realiteten befant seg i samme båt. 

Skulle Norge fortsatt ha en levedyktig skipsfart, var det nødvendig å samle alle som var involvert i maritim virksomhet på sjø og land. Rederiene var midtpunktet i et maritimt næringsmiljø som omfattet nær 100.000 sysselsatte innen verftsindustri og teknologi, skipsmegling og sjøforsikring, forskning og utdanning, leverandører og arbeidstakerorganisasjoner.

Samarbeidet med arbeidstakerne resulterte både i refusjonsordningen for norske sjøfolk fra 1993 og senere rekrutteringskampanjer.

1996

Rederiskatteordningen styrker norsk skipsfart

Den nye sjøfartspolitikken i 1996 med tonnasjeskatt, egen rederiskatteordning og skatterefusjon for norske sjøfolk ga gode resultater.

Den positive utviklingen ble imidlertid undergravd ved en rekke politiske vedtak som svekket konkurranseevnen til både sjøfolk og rederier. Fra 1999 til 2006 gikk flåten tilbake med 29 prosent og antall norske sjøfolk med 20 prosent. Dette i en periode da alle andre sjøfartsnasjoner opplevde en sterk fremgang.

1999

Heyerdahl-prisen utdelt for første gang

For å skape engasjement for miljøvennlig sjøtransport etablerte Rederiforbundet i 1999 Thor Heyerdahl-prisen (The Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award).

Prisen deles ut årlig til organisasjoner og rederier som har gått foran i utviklingen. 

2004

Kompetanse er avgjørende

Rederiforbundet har på flere måter vært med å sikre tilgangen på maritim kompetanse, både fra norske maritime skoler og fra utenlandske.

Gjennom Maritimt Forum står regionale opplæringskontor for nærkontakten mellom maritime skoler og rederinæringen. Rederiforbundet er også inne i maritim utdanning blant annet på Filippinene. I 2004 ble det også startet et program for å rekruttere nøkkelpersoner til en karriere i det maritime næringslivet i Norge, Maritime Trainee. 

Forbundet har også fokus på den maritime næringsklyngen gjennom professorater ved norske universitet og høyskoler.