Oppdatering15. mai 2024

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte på NOR-registrerte passasjerskip i kystfart

Det ble onsdag kveld oppnådd enighet i forhandlingene. Partene er enige om en ramme på 5,35 prosent.

- Oppgjøret har både en god økonomisk og sosial profil og hensyntar noen krevende år for næringen. Vi er fornøyd med å komme i mål med Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømansforbund i egne forhandlinger, sier Pål Tangen, forhandlingsdirektør i Rederiforbundet. 

Oppdateringer14. mai 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer14. mai 2024

Forhandlingene i kystruteoppgjøret er i gang

Forhandlinger i kystruteoppgjøret i Rederiforbundets lokaler 2024

14-15. mai forhandler Norges Rederiforbund med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund i hovedoppgjøret for Kystruten NOR.

Frist for enighet er midnatt 15. mai. 

Oppdateringer16. april 2024

Rederiforbundet ønsker ny CCS-avtale velkommen

Norge har signert en MOU med Belgia, Danmark, Nederland og Sverige om grensekryssende transport og lagring av CO2. Transport og lagring av CO2 vil være viktig for å nå norske og internasjonale klimamål. Dette er et område norske rederier er langt fremme på og Rederiforbundet er glad for at Norge nå har inngått denne avtalen.

Norge ble trukket frem som pionerer da EU la frem sin Industrial Carbon Management Strategy tidligere i vår, og lagring på norsk sokkel vil bli svært viktig i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi også får på plass et rammeverk for transportdelen, slik denne avtalen bidrar til. Mye av karbonen som skal lagres, kan fraktes ombord på norske skip.

Samtidig er frakting av CO2 på tvers av landegrenser komplisert nybrottsarbeid. Det krever at regjeringen er aktive og sørger for å bidra til at CCS når et fullskala kommersielt nivå så fort som mulig. Nettopp derfor er det svært positivt at regjeringen inngår slike avtaler, slik at man sammen med andre europeiske land kan finne gode løsninger. 

 

Oppdateringer22. februar 2024

ICS publiserer veileder for å bekjempe mobbing og trakassering

21. februar adresserte ICS (International Chamber of Shipping) problemet med mobbing og trakassering om bord på skip i den internasjonale flåten.

I denne forbindelse ble en ny veileder med prinsipper utgitt – den finnes her.

Neste uke, tirsdag 27. - torsdag 29. februar, samles IMO og ILOs trepartsarbeidsgruppe i London for blant annet å diskutere fremtidige tiltak for å unngå mobbing og trakassering og seksuell trakassering om bord.  Agendaen for møtet finnes her.  

Oppdateringer07. februar 2024

NORMA Cyber skal gi operativ støtte til myndighetene på maritim cybersikkerhet

Norske myndigheter har valgt Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som samarbeidspartner for arbeidet med maritim sektor respons (SRM). Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og kapasiteten Norma Cyber har bygget opp siden oppstarten for tre år siden.

Oppdraget ble gitt til NORMA Cyber av Kystverket, som sammen med Sjøfartsdirektoratet er beredskapsmyndighet for maritim sektor. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har tildelt Kystverket rollen som sektorvis responsmiljø (SRM) for maritim sektor, og det er Kystverket som er NORMA Cybers oppdragsgiver.     

NORMA Cyber skal blant annet formidle relevant og aktuelle sårbarhetsvarsler for maritim sektor, og bidra til at aktørene i størst mulig omfang melder tilbake om mulige IKT-sikringshendelser. Videre skal NORMA Cyber gi råd til  ekstraordinære situasjoner og hendelser relatert til IKT-sikring, og bidra til håndtering og oppfølging av varsler og rapporter.

-        NORMA Cyber startet som et bransjeinitiativ hvor flere virksomheter i næringen gikk sammen om å samarbeide innen cybersikkerhet. Nå har vi vokst til mer enn 110 medlemsvirksomheter og vi har bygd opp nisjekompetanse for maritim næring. Det er gledelig å se at vi også kan bidra inn mot norske myndigheter og her er det store synergier siden vi alle ønsker å oppnå det samme. Vi ser frem til å støtte Kystverket, men samtidig fortsettet arbeidet med å videreutvikle våre medlemstjenester sier dagglig leder Lars Benjamin Vold. i NORMA Cyber

Dette oppdraget innebærer blant annet at NORMA Cyber, sammen med oppdragsgiver, inngår i relevante fora hos Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC). Videre vil NORMA Cyber få et større informasjonstilfang, og ansvar for å dele aktuell informasjon innad i maritim sektor. I sum vil de oppgavene NORMA Cyber skal ivareta, bidra til å støtte det viktige oppdrag for å sikre maritim sektor, som med sine havner, skip og landorganisasjoner er kritisk for infrastruktur, handel og beredskap.