- Det haster med å få på plass en ambisiøs klimastrategi i IMO

Den siste uken har IMOs medlemsland diskutert revisjon av IMOs klimastrategi fra 2018 og langsiktige klimatiltak for hvordan skipsfarten skal redusere sine utslipp frem mot 2050.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

 - Vi mener det nå haster med å få på plass en ambisiøs klimastrategi i IMO samt en egen internasjonal avgift på CO2 for skipsfarten for å få fart på omstillingen næringen må gjennom, sier Harald Solberg.

Bred støtte for avgiftssystem

Møtet i IMOs Marine Environment Protection Committee (MEPC 79), ble avholdt i London i tidsrommet 12-16 desember 2022. Under møtet diskuterte medlemslandene revisjon av IMOs klimastrategi og forslag på midt- og langsiktige tiltak for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten.

Forslag til tiltak omhandler et norsk forslag om et kvotehandelssystem, ulike modeller for en global CO2 avgift for skipsfarten og et forslag fra EU om en grense for drivhusgassintensitet i drivstoff (GHG Fuel Standard). Under møtet ble det klart at det er økt oppslutning om å kombinere tekniske og økonomiske tiltak, og videre at det er bred støtte til en avgiftsordning fremfor et kvotesystem. Medlemslandene klarte ikke enes om bruk av midler eller om utslippene skal beregnes basert på well-to-wake eller tank-to-wake tilnærming.  

- Det er meget positivt at så mange land nå støtter en global CO2 avgift for skipsfarten. Samtidig er det også viktig for næringen at deler av midlene fra en avgift bidrar til å finansiere utvikling av ny grønn teknologi innen skipsfarten. Den maritime næringen i Norge leder an i utviklingen av miljøvennlig teknologi og vi er helt avhengige av at det settes fart og midler inn i arbeidet med å utvikle gode løsninger, sier Solberg.

Haster med ambisiøse mål for skipsfarten

 IMOs klimastrategi ble vedtatt tilbake i 2018 med mål om 50% reduksjon i utslipp innen 2050 sammenlignet med 2008. Siden den gang har det kommet forslag til økte ambisjoner i IMOs reviderte klimastrategi som skal vedtas på neste MEPC-møte i midten av 2023.

Under møtet ble det klart at det fortsatt er stor avstand mellom landene og det ble ingen enighet om reviderte mål for 2030 eller 2050. Videre diskusjoner om strategien vil finne sted i arbeidsgruppemøte for klima (ISWG-GHG) som skal holdes i mars, og i løpet av uken før MEPC 80 i juli 2023.

Norges Rederiforbund har lenge jobbet for en mer aktiv klimapolitikk internasjonalt. I 2020 vedtok medlemmene en klimastrategi som innebærer et mål om å være klimanøytrale innen 2050 og at våre medlemmer kun skal bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030.

- Vi trenger et IMO som viser handlekraft og tar lederskap. Dersom IMO ikke lykkes med å få på plass nye ambisiøse utslippsmål for den globale skipsfarten vil det være et nederlag for IMO som global regulator. Det er derfor svært viktig at alle medlemslandene i IMO nå jobber konstruktivt for å få på plass en ambisiøs strategi frem mot møtet i juli 2023, sier Solberg.