Vi må handle nå

Forrige uke var internasjonal skipsfart samlet til Nor-Shipping i Oslo. Rederiforbundet brukte uken til å påpeke viktigheten av å få på plass en ambisiøs klimastrategi gjennom IMO. Det – og raskere teknologiutvikling vil være avgjørende for grønn omstilling i skipsfarten.

Portrait of Harald Solberg

Norges Rederiforbund mener bransjereguleringer, så langt det er mulig, bør utarbeides på internasjonalt nivå og i regi av IMO - FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Dette for å sikre rettferdig konkurranse og så effektiv regulering som mulig. Som en global industri trenger vi globale reguleringer som gjelder alle skip, uansett hvor i verden skipet seiler. 

Rederiforbundet mener det er et presserende behov for at IMO vedtar en ambisiøs klimastrategi med mål om klimanøytralitet i 2050. For å komme dit må «forurenser betaler»-prinsippet legges til grunn for eksempel gjennom en pris på CO2. 

Med bare noen få uker igjen til det 80. møtet i IMOs miljøkomité (MEPC-80) i juli, hvor IMO vedtar sin reviderte klimastrategi, er tiden for å agere nå kommet.  
 
Maritim næring trenger et IMO som viser lederskap. MEPC-møtet i juli vil bli sett på som en viktig milepæl, og vi trenger dristige beslutninger fra den internasjonale regulatoren av vår bransje.  

Sett en prislapp på utslipp

I 2020 lanserte Norges Rederiforbund en egen klimastrategi. Fra 2030 vil våre medlemmer kun bestille fartøy basert på nullutslippsteknologi. Innen 2050 har Rederiforbundets medlemmer som mål å drive en klimanøytral flåte. 
 
Den viktigste mekanismen for å redusere utslipp vil være å sette en pris på klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart i form av en CO2-avgift på drivstoff. Inntektene fra en slik avgift bør brukes til å finansiere den grønne omstillingen i skipsfarten ved å redusere prisen på alternativ energi. 
 
IMOs opprinnelige klimastrategi ble vedtatt i 2018 og satte et mål om å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart med minst 50 prosent innen 2050 sammenlignet med 2008-nivåene. 
 
Strategien åpnet for kortsiktige tiltak for å bidra til å nå dette målet. De kortsiktige tiltakene som er blitt fremforhandlet side 2018 omfattet blant annet energieffektivitetsstandarder for nye skip og utvikling av en karbonintensitetsindikator (CII) for eksisterende skip. 
 
Spesielt CII har vist betydelige svakheter som i verste fall kan føre til mindre effektive seilingsmønstre, høyere drivstofforbruk og høyere klimagassutslipp. 
 
IMO må komme med nye og mer effektive tiltak -  tiden er inne for å handle.