Vi håper å få til en «hev stemmen» - kultur

For å få bukt med mobbing og trakassering på arbeidsplassen håper DOF å gjenta suksessen de har fått til i HMS-arbeidet. Marianne Møgster og Toril Trræen håper opplegget Dignity and respect at work vil skape åpenhet og et arbeidsmiljø med høy grad av psykologisk trygghet både til sjøs og på land.

Toril Træen og Marianne Møgster i DOF foran en skipsmodell

Toril Træen og Marianne Møgster i DOF. 

- Dignity and respect at work lanseres etter at vi over noe tid har observert at trenden beveger seg i feil retning, sier Marianne Møgster, EVP Sustainability i DOF.

DOF-konsernet er i dag arbeidsgiver for 4000 personer tilhørende over 20 ulike kontorer i Europa, Asia, Vest-Afrika, Sør-Amerika og Australia.

- Vi gjennomførte en undersøkelse blant de ansatte i Asia, som hadde svært høy svarprosent. Den viste at 23 prosent hadde opplevd mobbing eller trakassering på jobb, samt at 13 prosent hadde opplevd seksuell trakassering, sier Møgster.

Dette er tall som ikke er helt ulike de som ble avdekket blant norske sjøansatte tidligere i år gjennom Sjøfartsdirektoratets undersøkelse om maritim sikkerhet og Sjømannsforbundets egen mobbing- og trakasseringsundersøkelse. Sjøfartsdirektoratets undersøkelse viste at 27 prosent av de sjøansatte opplevd trakassering eller mobbing på jobb de siste 12 månedene. To prosent av alle sjøansatte har opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene. Av de 400 kvinnene som svarte på Sjøfartsdirektoratets undersøkelse har 15 prosent opplevd seksuell trakassering det siste året

DOF gjennomfører en global medarbeiderundersøkelse jevnlig, og Møgster forteller at konsernet har en «ethical hotline» hvor de ansatte kan ringe inn og varsle som er i hyppig bruk.

- Når det meldes inn et varsel på den etiske hjelpelinjen er standard prosedyre at begge sider av saken utredes før vi faller ned på en konklusjon. Mens enkelte varsler viser seg å være mer uoverensstemmelser enn en hendelse som omfattes av varslingsinstituttet er det andre som ender i reaksjoner som advarsler eller oppsigelse, sier Toril Træen, EVP People & Organisation i DOF Subsea.

Hev stemmen

HMS-arbeid har stått sentral i norsk skipsfart og oljebransje i flere tiår. Nå håper DOF i få til det samme med det psykososiale arbeidsmiljøet.

- Gjennom årene har vi klart å etablere en kultur for å stoppe arbeidet dersom det er farlig, en såkalt «raise your hand»- kultur. Vi håper vi kan få til det samme, «raise your voice», eller «hev stemmen», når det kommer til mobbing og trakassering, sier Møgster.

Nå ruller DOF-konsernet ut programmet Dignity and respect at work som setter mobbing og trakassering på agendaen.

- Vi har jobbet med dette over tid, og har forankret det godt i HR-teamene globalt sier Træen.

Hun forteller at konsernet legger seg på linje med det landet de opererer i som har de strengeste lovreglene knyttet til mobbing og trakassering. Med operasjon på tvers av mage ulike kulturer er det viktig å være tydelig og skape en felles begrepsforståelse.

- Vi har brukt en del tid på å definere ulike former for mobbing og trakassering gjennom illustrasjoner. Det gjør vi for å etablere en felles forståelse og begrepsbruk rundt hva ulike former for mobbing og trakassering er på tvers av kulturer, generasjoner og selskapets ulike avdelinger, sier Træen.

Hvilke skritt som skal tas for å håndtere de ulike situasjonene er også detaljert beskrevet i sjekklister i det skriftlige materialet som utgis på engelsk og portugisisk. Direktelinker til varslingssidene er lagt inn som QR-koder for å senke terskelen for å rapportere

Økt fokus på sosial bærekraft 

Træen som har jobbet med HR i oljeservicebransjen i over 20 år og forteller at hun har sett en markant økning i rapportert mobbing og trakassering de senere årene. Ikke bare i maritim næring, men i samfunnet for øvrig.

- For noen år siden snakket man tall knyttet til mobbing og trakassering på rundt 6-10 prosent. Så at man er oppe på tjuetallet er en dramatisk økning, det er bekymringsverdig. Og det er ikke bare i vår bransje, vi hører det samme fra eksempelvis helsevesenet og skolen. De yngre generasjonene er trolig flinkere til å si fra, i tillegg til er det skjedd en enorm utvikling i hva man godtar, blant annet takket være metoo-bevegelsen, sier hun. Det er godt at problemene pekes på, slik at man kan jobbe målrettet for å eliminere dem og skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Møgster påpeker at det å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle er en sentral del av konsernets ESG-arbeid.

- Næringslivet har fokusert på E-en for environment i ESG lenge, men det er vel så viktig å fokusere på den sosiale bærekraften som S-en representerer. Ettersom ESG-arbeidet blir stadig viktigere på flere arenaer gjennom eksempelvis åpenhetsloven er jeg glad for at vi nå ser et økende fokus også på både det sosiale - og virksomhetsstyringsaspektet.

Dignity and respect- opplegget skal følges opp med årlige trivselsmålinger, i tillegg til de faste medarbeiderundersøkelsene som gjøres annethvert år. det vil også være aktuelt å gjennomføre kurs og samlinger om bord, i tillegg til at opplegget skal være et av fokusområdene under konsernets årlige offiserkonferanse i november.