Uro og fremtidstro, kan det kombineres?

Kan uro og fremtidstro kombineres? I vår ferske konjunkturrapport for 2023 melder vi om nettopp forventninger om vekst i en urolig tid. Rederiforbundet representerer rederier som seiler i utenriksfart og som derigjennom møter alle utfordringer verden har å by på.

Portrait of Harald Solberg outside without a tie

Det er all grunn til å være stolt over den avgjørende rollen norsk maritim næring har i å sikre Europa energi. Norsk skipsfart er helt avgjørende for å sikre gasstilførselen til Europa nå som tilførselen av gass gjennom rør fra Russland er stanset. Statsminister Jonas Gahr Støre har det siste året vært en etterspurt mann i europeisk sammenheng. Nettopp på grunn av Norges posisjon som en energistormakt i Europa. Det er verdt å minne om at det ikke hadde vært mulig å øke Norges energitilførsel til Europa uten norsk skipsfart.

«Höegh Esperanza» ankommer Wilhelmshaven.

«Höegh Esperanza» ankommer Wilhelmshaven. Foto: Dirk Pohlmann

Norsk maritim kompetanse og kapasiteten i norsk skipsfart er helt avgjørende for å sikre evnen til å importere flytende naturgass fra skip til Europa. Denne kapasiteten bidrar både til energisikkerhet og samfunnssikkerhet.   

De siste årene har vist både hvilken sårbarhet og robusthet som bor i de globale logistikkjedene. Verdenshandelens blodomløp har definitivt blitt utfordret, men også vist seg å tåle de massive utfordringene som har oppstått. Gjennom to lange år med lockdowns og reiserestriksjoner, har skip og sjøfolk seilt kloden rundt og strukket seg til det ytterste for å sikre varer og forsyninger.  Kortvarige kapasitetsutfordringer har blitt håndtert, transportkostnadene er i flere segmenter tilbake til normalen, og vi kan i årets konjunkturrapport langt på vei friskmelde næringen igjen.

Det er god grunn til å være svært stolt av den innsatsen som den norske maritime næringen med rederier, sjøfolk og hele klyngen gjorde for å opprettholde forsyningslinjene igjennom de største utfordringene vi har blitt utsatt for i nyere tid.  

Vi vet at også årene fremover vil by på store omstillinger som også byr på muligheter. Som næring er vi på en reise mot nullutslipp og klimanøytralitet. Vi har høye ambisjoner, og har klare målsettinger om å gjøre en forandring. Skal vi lykkes med omstillingen, må skipene som bygges i dag være rigget for neste generasjoners forventninger til vår næring.  På dette området viser hele den norske maritime klyngen, med rederier, verft, utstyrsleverandører, sjøfolk, klasseselskap og øvrige tjenester stor vilje og evne til å utvikle nye løsninger som er ledende i verden. Konjunkturrapporten viser at 77 prosent av rederiene tror de vil være klimanøytrale i 2050, i tråd med Rederiforbundets klimastrategi.

Samtidig mener hele 94 prosent av medlemsrederiene at dagens virkemiddelapparat ikke er rigget for å skalere opp teknologi og løsninger for det grønne skiftet. Vi trenger flere verktøy i verktøykassen som differansekontrakter og risikoavlastning for å investere i teknologi som reduserer CO2-utslipp. Dagens virkemiddelapparat bør tilføres mer av inntektene fra høyere avgifter på klimagassutslipp. Dette gjelder også inntekter fra EUs kvotesystem når skipsfarten innlemmes fra 2024. På sjøen har Norge de største mulighetene for grønn næringsutvikling som bidrar til både lavere utslipp, jobbskaping og verdiskaping.

Rederiene er navet i den maritime næringen og det er derfor positivt at medlemmene ser optimistisk på fremtiden. Det har imidlertid bredt seg stor usikkerhet om den politiske stabiliteten i rammevilkårene her i Norge. Det er derfor avgjørende at regjeringen lytter til budskapet om å holde stø kurs og sikre stabile, konkurransedyktige rammevilkår. Forslaget om å avvikle rederiskatteordningen må raskt legges i skuffen, regjeringen må ta rammevilkårene for norsk privat eierskap på alvor. Norge trenger innflagging og ikke utflagging av kapital, og den økte arbeidsgiveravgiften må tas ned som lovet til neste år.

Norge er i dag verdens fjerde største skipsfartsnasjon målt i skipsverdier. Denne posisjonen er ikke naturgitt. Den er et resultat av generasjoner med ambisiøse, risikovillige og fremoverlente ledere innen politikk og næringsliv som har skapt forutsetningene for vekst og konstant innovasjon og omstilling.  

Skal vi beholde posisjonen som verdensledende på maritim innovasjon, krever det fremoverlente rederier, fremragende maritim kompetanse, og en tjeneste- og leverandørindustri som er rigget for å levere de løsningene vi er avhengige av for å lykkes. Men den viktigste forutsetningen for en sterk og innovativ maritim næring er at vi har ambisiøse politikere som legger til rette for vekst og omstilling gjennom stabile, konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår.  

Gjennom omskiftelige tider har vi vist at vi kan finne løsninger på krevende utfordringer. I en urolig verden har vi tro på at vi også fremover skal klare å kombinere uro og fremtidstro.