Ny rapport: Skipsfarten er en viktig beredskapsressurs

Maritimt Forum la i dag frem rapporten «Den maritime klyngens bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap». Rapporten peker på flere faktorer som må være på plass for at den maritime næringen skal kunne bidra mest mulig effektivt inn i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Panelsamtale i forbindelse med lanseringen av maritim beredskapsrapporten til Maritimt Forum

Rapporten ble lagt frem under et webinar i regi av Maritimt Forum og Kystens Næringsliv. Line Falkenberg Ollestad fra Rederiforbundet deltok i panelsamtale med Lisa Edvardsen Haugan fra Kongsberg Maritime og Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen.

Norge har en unik og komplett maritim klynge og er en stor og viktig sjøfartsnasjon.

Norske rederier eier og drifter en av verdens største og mest moderne flåter og mange av skipene vil kunne stilles til rådighet for norske myndigheter gjennom Nortraship, dersom det skulle oppstå en krise eller krig. Samarbeidsmekanismen mellom skipsfarten og staten i Nortraship er unik, og flåten utgjør en potensiell strategisk ressurs for norske myndigheter.

Rapporten viser at mye av rammeverket for beredskapssamarbeid mellom næringsliv og myndigheter er på plass, men at det er et potensiale for å videreutvikle og modernisere dagens ordninger.

Rapporten peker særlig på fire forhold som vil være viktige i tiden fremover i arbeidet med næringens bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap:

  • En felles forståelse for sikkerhets- og beredskapssituasjonen: herunder avklaring av samfunnets risiko-toleranse og identifisering av mulige svakheter og sårbarheter.
  • Koordinering og samhandling mellom maritim klynge og myndigheter: herunder videreføring og videreutvikling av eksisterende systemer og rammevilkår, og utvikling av klyngen for å sikre koordinering og mobilisering av de riktige ressursene til ulike mulige scenarioer.
  • Rammevilkår og insentiver som tilrettelegger for den maritime klyngens bidrag: herunder forutsigbare og konkurransedyktige vilkår som sikrer næringens konkurransekraft internasjonalt, vilkår som opprettholder næringens evne til å bidra i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet, samt tydelig og hensiktsmessig rollefordeling.
  • Sikre tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig opplæring i sikkerhets- og beredskapsfunksjoner til menneskene som forvalter og drifter maritime ressurser slik at de kan ivareta sine beredskapsfunksjoner og samhandle og samarbeide med øvrige beredskapsressurser.