RNB: Behov for sterkere tiltak for grønn maritim omstilling

Regjeringens reviderte statsbudsjett gir ingen signaler rundt hvordan det grønne skiftet i skipsfarten skal finansieres. Det haster å avklare fremtidig bruk av ETS-inntektene.

Fra 1. januar 2024 ble deler av utslippene fra utenriks skipsfart omfattet av EUs kvotesystem EU ETS. I denne forbindelse har Rederiforbundet etterlyst tydeligere signaler fra regjeringen om hvordan inntektene fra skipsfartens inntreden i kvotesystemet skal fordeles.  I EU brukes disse inntektene til grønne omstillingstiltak. Rederiforbundet mener Norge må gjøre det samme og har foreslått et fond for CO2-reduserende tiltak over samme lest som NOx fondet. Norske rederier skal gjøre betydelige investeringer i ny grønn teknologi og det skal produseres og distribueres nye drivstoff. Det haster derfor med å avklare fordelingen av ETS-inntektene.

-Vi mener regjeringen her har en god oppskrift på å få fortgang i grønn omstilling i skipsfarten, og har spilt inn dette i de pågående forhandlingene om klimapartnerskap mellom regjeringen og maritim næring. Skipsfarten står for 3 prosent av de globale utslippene og med en stor norsk flåte, vil utslippskutt i skipsfarten monne – både nasjonalt og internasjonalt, sier Toril Charlotte Kobbeltvedt, direktør for politikk og analyse i  Norges Rederiforbund.

Energipartnerskap

Norges Rederiforbund er glad for at regjeringen inviterer til energipartnerskap med mål om å bidra til tiltak som bedrer kraftbalansen og utslippskutt på norsk sokkel.  

- Vi er svært positive til at regjeringen har tatt initiativ til å diskutere opprettelsen av et energipartnerskap. Skal vi nå klimamålene er vi nødt til å samarbeide bredt og vi trenger tilgang til store mengder fornybar kraft, sier Kobbeltvedt. 

Styrking av Miljødirektoratet

Det er svært viktig at Norge gjennomfører nytt klima- og miljøregelverk samtidig som innføring skjer i EU, for å sikre at norsk industri får like konkurransevilkår som industrien ellers i Europa. Norges Rederiforbund er glad for at regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å øke kapasiteten i Miljødirektoratet til å dette arbeidet, sier Kobbeltvedt.

Har lyttet til næringslivet om arbeidsgiveravgiften

Det er positivt at regjeringen signaliserer at den vil fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 850 000 kroner fra 1. januar 2025   -Dette er en unødvendig ekstraskatt på nødvendige kompetansearbeidsplasser som aldri burde vært innført, sier Kobbeltvedt.

Burde styrket nettolønnsordningen

Regjeringen har i Hurdalplattformen slått fast at de vil styrke nettolønnsordningen.
-Med bare et statsbudsjett igjen i denne regjeringsperioden har regjeringen dårlig tid på å oppfylle løftet, sier Kobbeltvedt.

Nettolønnsordningen er det viktigste tiltaket for å sikre norske sjøfolk og sikre kritisk, operativ kompetanse i hele den norske maritime verdikjeden. Rederiforbundet er derfor skuffet over at regjeringen heller ikke i revidert nasjonalbudsjett har levert på lovnaden om å styrke ordningen. Tvert imot, har nettolønnsordningen blitt svekket siden Hurdalsplattormen ble lagt frem.

-Prisveksten ellers i samfunnet har bidratt til at nettolønnsordningen reelt sett er blitt svekket de siste årene. Med den store betydningen det har å ha norske sjøfolk på norske skip, mener vi regjeringen burde benyttet revidert nasjonalbudsjett til å styrke tilskuddsordningen, sier Kobbeltvedt.