Inngikk intensjonsavtale om klimapartnerskap

Harald Solberg signerer intensjonsavtale om klimapartnerskap sammen med blant andre næringsminister Jan Chr. Vestre

– Tett samarbeid mellom næringsliv og myndigheter er avgjørende for å finne de beste løsningene på klimautfordringene. Norske rederier er godt i gang med å kutte utslipp – og innen 2050 har vi som mål å være klimanøytrale. Fra 2030 ønsker vi kun å bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Vi er ivrige på å komme i gang med en maritim klimapartnerskapsavtale som kan sette ytterligere fart i arbeidet med å realisere skipsfart uten klimagassutslipp, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide signerte i dag en intensjonsavtale om klimapartnerskap med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene, Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio. Intensjonsavtalen skal sette rammene for bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet og stipulerer krav som bransjeavtalene bør inneholde.

Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Chr. Vestre signerer intensjonsavtale om klimapartnerskap med maritim næring

Fra ord til handling 

– For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp, må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst, lykkes med det grønne industriløftet, sa næringsminister Jan Christian Vestre under signeringen. Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide la vekt på den viktige rollen næringslivet spiller i å nå klimamålene.

Rederiforbundet er medlem i Maritimt Forum, en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Som representant for hele bredden i den maritime næringen vil Maritimt Forum  være en naturlig avtalepartner for klimapartnerskap for skipsfarten.

– Det er bra at regjeringen nå– sammen med partene i arbeidslivet – ønsker å etablere en overordnet intensjonsavtale for et klimapartnerskap. Det er viktig at det etableres en egen partnerskapsavtale med maritim bransje, og vi mener det er naturlig at Maritimt Forum blir avtaleparten på næringslivssiden – gitt at vi representerer bredden i klyngen, og viktigst: at vi representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden inn i næringen, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.