Rederiforbundet støtter lovforslag om kjønnsbalanse i styrer

Rederiforbundet støtter regjeringens forslag om et lovfestet krav til et minimumsantall av hvert kjønn i styrene til norske selskaper som nå er på høring. Forutsetningen for et lovkrav må være at man legger til grunn terskelverdier for omsetning, og antall ansatte som sikrer at det treffer de bedriftene hvor samfunnseffekten er størst. 

styret i rederiforbundet 2022-2024 samlet på takterrassen i rådhusgaten 25

Styret i Norges Rederiforbund. Bak fra venstre:
Andreas Waage Enger, Høegh Autoliners Group;  Morten Ulstein, Island Offshore Management AS; Øystein Beisland, A/S Uglands Rederi; Sindre Matre, Arriva Shipping AS; Anne Jorunn Møkster, Simon Møkster Shipping AS (vara), Gunnvor Dyrdi Remøy, Shearwater Geoservices AS (vara); Anette Aaser-Stene, Color Line AS; Sofie Olsen Jebsen, Fred. Olsen 1848; Marianne Møgster, DOF Subsea, Synnøve Seglem, Knutsen OAS Shipping, president.  Ikke på bildet: Harald Fotland, Odfjell SE, visepresident, Frank N. Tollefsen, COSL Drilling Europe

- Norge har en stolt posisjon som en ledende maritim nasjon. Næringen står overfor store endringer i årene fremover som innebærer store muligheter. Vi skal utvikle teknologi og løsninger for klimanøytral skipsfart og ta i bruk ny digital teknologi både om bord på skip og på land. Dette vil skape jobber og inntekter for Norge, samtidig som vi løser utfordringer for verden. I dette arbeidet må vi som næring rekruttere kloke hoder av begge kjønn., sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  

Rederiforbundet har derfor signert på «40 by 30»- initiativet fra WISTA Norge som innebærer en målsetting om å sikre 40 prosent kvinner i ledende posisjoner innen 2030. Vi mener vi at en høyere andel kvinner, også på ledende nivå, vil gi oss enda bedre forutsetninger for å nå våre målsetninger om digitale og grønne løsninger. At Norge går foran, har betydning utover vårt eget land. Norske rederier kontrollerer verdens fjerde største flåte målt i verdi. Dersom vi skal fortsette å være den store sjøfartsnasjonen som vi er, må vi sørge for at de beste hodene søker seg til en maritim karriere, blir inkludert og blir værende.  

- Vi er stolte av at vi som næring er godt representert av flinke kvinner på alle nivåer allerede, men vi kan samtidig ikke løpe fra det faktum at kjønnsfordelingen samlet sett ikke er på et nivå som vi kan forsvare. Kvinneandelen i rederiene ligger i vår siste undersøkelse på 19% prosent i ledelsen, 21 prosent % i styret, 31 prosent% blant landansatte og kun 6% blant sjøfolk og riggansatte. Dette er tall som vi vil forbedre, sier Solberg

Internt i Rederiforbundet har vi iverksatt en rekke tiltak for å bedre kjønnsbalansen i næringen og løfte frem flere kvinnelige ledere. Som et ledd i dette arbeidet satte Rederiforbundet et mål om å ha minimum 40 prosent av hvert kjønn i styret innen 2025. Det målet nådde vi allerede i 2022. I dag har vi 40 prosent kvinner i styret, inkludert kvinnelig president. 50 prosent av styrets varamedlemmer er kvinner. Vi er også opptatt av å sikre bred rekruttering til øvrige styrer og utvalg i forbundet. 

Les hele høringssvaret vårt her