Overrakte innspill til Nasjonal Transportplan

Rederiforbundet, Kystrederiene og Norske havner har sammen utarbeidet et innspill til Kystverkets arbeid med Nasjonal Transportplan. Denne ble overrakt Kystdirektøren, Einar Vik Arset, tirsdag 14. mars.

Politisk rådgiver John Anders Lindtveit Røse, kystdirektør Einar Arset og Norske Havner

- Nasjonal Transportplan er den klart viktigste investeringsplanen for norsk infrastruktur. Derfor er det viktig at næringen er koblet på tidlig i prosessen. Vårt fokus er særlig på å styrke nærskipsfartens konkurransekraft gjennom økt effektivitet i havnene, lavere avgifter og gebyrer, samt styrking av infrastruktur i tilknytning til havn, sier rådgiver i Rederiforbundet, John Anders Lindtveit Røse.

Behov for å styrke konkurransekraften

Sjøtransportens infrastruktur og beredskap er i dag i stor grad brukerfinansiert gjennom gebyrer og avgifter. For vei og bane finansieres dette stort sett gjennom skatteseddelen eller privatbilisme. Dette er en kraftig favorisering av godstransport på land, og nok en vridning som hindrer overføringen av gods fra veitransport til sjøtransport.

- For å styrke nærskipsfartens konkurransekraft, mener vi det er behov for en nedtrapping av los- og sikkerhetsavgiftene, med sikte på å halvere avgiftene i løpet av NTP-perioden, sier Røse.

Lostjenesten må moderniseres og effektiviseres

Den teknologiske utviklingen innebærer at evnen til å overvåke kysten har blitt dramatisk bedre. Nå har man bedre oversikt over hvor det enkelte fartøy befinner seg, digitale sjøkart og forbedret ruteplanlegging gjør at ferden er sikrere, god ruteplanlegging reduserer også utslipp til luft og sjø, og beredskapen langs kysten er god.

- Nå er at tiden inne for å modernisere og effektivisere lostjenestens og trafikksentralenes tjenester. Gjennom samlokalisering og effektivisering kan både fagmiljøene styrkes, sjøsikkerheten økes, og avgiftene gå ned. Det er et sjøtransportpolitisk kinderegg som vi mener allerede er overmodent, sier Røse.

Legges frem neste vår

Regjeringen legger frem sitt utkast til Nasjonal Transportplan neste vår. Da skal mer enn 1000 milliarder kroner fordeles på ulike tiltak innen vei, luftfart, bane og sjø. 31. mars i år overrekker Kystverket sine prioriteringer til Nærings- og fiskeridepartementet, og legger med det premissene for hvilke prosjekter og investeringer som skal foretas de kommende tolv årene.

- Kystverket har vært veldig lydhøre overfor næringen, og dialogen er god. Vi har troen på at de vil være ambisiøse på næringens vegne i sitt innspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Høye ambisjoner vil også kreve økt investeringstakt, sier Røse. 

Har troen på egen havminister

Til tross for at sjøtransporten er det mest energieffektive transportformen, med de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene, har investeringene i sjøtransporten gjennomgående ligget lavere enn det som har blitt lovet i tidligere Nasjonal Transportplan. Vei og bane har fått mer enn de har blitt forespeilet.

Nytt for den kommende Nasjonal Transportplan er at også Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, skal ha hånda på rattet i utarbeidelsen av planen.

- Vi har troen på at en egen havminister kan være det vi trenger for å få oppmerksomhet om sjøfarten inn i budsjettkonferansene og i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Regjeringen har vært tydelig på at de ønsker å styrke sjøtransportens konkurransekraft, og Nasjonal Transportplan er den soleklart viktigste milepælen for å gå fra ord til handling, avslutter Røse.