NTP bremser en bærekraftig utvikling i transportsektoren

Nasjonal transportplan følger ikke opp målsettingen om å flytte mer gods fra vei til sjø, mener Norges Rederiforbund.  -Vi kan ikke asfaltere oss ut av fremtidens transportbehov. Planen som ble lagt frem i dag, bremser en bærekraftig utvikling i transportsektoren, sier Toril Charlotte Kobbeltvedt, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund.

illustration photo: a dark blue ocean and a clear blue sky

Rederiforbundet mener Nasjonal transportplan i langt større grad enn i dag må sette føringer for hvordan Norge skal nå klimamålene, sikre bærekraftig arealbruk og bevare naturverdier.

-Vi er glade for at TØI nå har startet debatten om hvordan planen kan styre utviklingen heller enn at utviklingen styrer planen. Slik transportplanleggingen er i dag vil vi ikke nå de samfunnspolitiske målene, sier Kobbeltvedt.   

Det er bra at regjeringen vi legge UFF prinsippet til grunn for transportplanleggingen. Dette betyr at man først og fremst skal unngå transportvekst, deretter flytte transport til mer energieffektive transportformer og til slutt forbedre transportmidlene for de gjenværende volumene.

Men med nasjonal transportplan har regjeringen dessverre snudd prinsippet på hodet. De fokuserer først og fremst på forbedringene, ikke på flytting av gods og knapt noe på å unngå transportvekst. For Norge, med en lang kyst, er det bred politisk enighet om at en av løsningene for å kutte klimautslipp og nå de andre samfunnspolitiske målene er å flytte mer godstransport fra vei til sjø, likevel følges ikke dette godt nok opp i Nasjonal transportplan.  

-Sjøtransporten er det mest energieffektive transportmiddelet vi har, og sjøveien ligger der – ferdig brøytet og saltet. Den krever ingen arealkrevende inngrep i sårbar natur. Ved å flytte mer gods fra vei til sjø blir det færre lastebiler på veiene noe som vil gi mindre veislitasje og mindre trafikk.  Det vil spare samfunnet for store vedlikeholdskostnader og veiinvesteringer, sier Kobbeltvedt og legger til:

-Hele tenkningen i NTP er bakvendt. Det planlegges etter framskrivninger basert på utdaterte modeller og ikke etter samfunnets mål på for eksempel klima, miljø og arealbeslag. Når selv TØI som har ansvar for transportmodellene sier at de er utdaterte, er det på tide å tenke nytt.

Sjøtransporten er løsningen for en rekke av samfunnsmålene når det gjelder reduksjon i klimautslipp, miljøutslipp og ulykker.

- Det er nå 20 år siden NTP ble lagt frem for første gang. I løpet av disse årene, har planen i liten grad fungert som styringsdokument. Rederiforbundet mener det er på tide å bruke nasjonal transportplan til å styre transportsektoren i en grønnere og mer bærekraftig utvikling. Det betyr en langt større satsning på sjøtransport enn det som kommer frem i NTP i dag.