NR mener: Advarer mot forslaget til norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen sendte 1. mai på høring et nytt forslag om krav til norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget erstatter et tidligere forslag som ble forkastet etter høringsrunde i 2022.
 

illustration photo: a dark blue ocean and a clear blue sky

Bakgrunnen for saken har vært et arbeid for å styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Partene i skipsfartsnæringen har hatt et godt samarbeid over tid med mål om å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Tilskuddsordningen er det sentrale virkemiddelet for å styrke norsk kompetanse og rekruttering. Rederiforbundet er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp partenes enighet på dette området, som den lovet i Hurdalsplattformen. Forslaget som nå har vært på høring vil tvert imot ha motsatt effekt, da det vil svekke norske sjøfolks og rederiers konkurransekraft. Det skaper også usikkerhet om Norges oppslutning om internasjonale prinsipper vi tradisjonelt har vært en fanebærer for.

Forslaget er uheldig av flere årsaker. Forslaget utfordrer globale prinsipper for lønnsdannelse i skipsfarten, tilsidesetter lovlig inngåtte tariffavtaler og gir et uriktig inntrykk av arbeidsforholdene i skipsfarten. I tillegg får forslaget alvorlige konsekvenser for transporttilbudet langs Norskekysten, og særlig i nord, ved at skip i utenriksfart som seiler langs norskekysten i mindre utstrekning vil ta med seg laster mellom norske havner. Dette vil ha en negativ klimaeffekt ved at flere skip vil gå uten last. Vi mener også at forslaget strider mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder blant annet EØS-avtalen og havretten.

Det foreslåtte kravet vil være vanskelig å kontrollere overfor utenlandske skip og rederier, og i realiteten bare påføre norske rederier en konkurranseulempe. Norske sjøfolk ansettes stort sett kun av norske rederier med skip registrert under norsk flagg. Svekket konkurransekraft for det norske flagget vil også svekke norske sjøfolks konkurransekraft.