MEPC 80: Historisk klimamøte i London

Denne uken møtes IMO-landene til det avgjørende møtet i IMOs miljøkomité MEPC 80. Målet er å komme til enighet om en mer ambisiøs klimastrategi for skipsfarten.  Rederiforbundet mener målet må være en avtale som slår fast en gang for alle at skipsfarten skal være klimanøytral i 2050.  

Blue wave seen up close, lighter blue sky

Det er mer enn tre år siden Rederiforbundets medlemmer vedtok en klimastrategi som slår fast at norske rederier skal være karbonnøytrale i 2050 og at det kun skal bestilles skip med nullutslippsteknologi fra 2030.

Rederiforbundet og flere andre sentrale aktører i næringen, deriblant det internasjonale rederiforbundet ICS, mener tiden nå er overmoden for at ambisjonen om nullutslipp i 2050 skal gjelde for alle skip i den internasjonale flåten.  

- Som en global industri trenger vi globale reguleringer som gjelder alle skip, uansett hvor i verden skipet seiler. Vi trenger en internasjonal ambisjon om nullutslipp i 2050 og samtidig må vi få på plass virkemidler som får fart på omstillingen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

CO2-avgift

Et eksempel på et effektivt virkemiddel vil være å sette en avgift på CO2 i kombinasjon med et fond som brukes til å finansiere grønn teknologi og utslippskutt.   

- En internasjonal avgift på skipsfartens CO2-utslipp kan bli et sentralt verktøy for å finansiere det grønne skiftet i skipsfarten, blant annet ved at midlene kan brukes til å utjevne prisforskjellene mellom fossilt brensel og alternative energibærere, sier Solberg  

Skipsfarten er ansvarlig for nærmere 3% av klimagassutslipp i verden. Samtidig blir nærmere 90 % av alle varer på et tidspunkt fraktet med skip, i eller mellom land og kontinenter. En grønn og bærekraftig skipsfartsnæring vil derfor få stor betydning for alle deler av samfunnet.  

- MEPC 80 er det viktigste klimamøtet på svært lang tid for vår næring. Nå må IMO vise handlekraft!  Vi har nå store forventninger til at alle IMOs medlemsland tar ansvar for å komme til enighet om en mer ambisiøs klimastrategi for skipsfarten, sier Solberg.