IE&FLT kan iverksette sympatiaksjon til støtte for streiken i SLB UK

Ni britiske medlemmer av IE&FLT har siden mars 2023 streiket for å få gjort oljeserviceavtalen gjeldende i det britiske selskapet Schlumberger Oilfield UK Ltd. Tariffkravet gjelder arbeid på brønnstimuleringsfartøyet Island Captain som opererer ut fra Esbjerg i Danmark. Arbeidsretten har i dag avgjort at vilkårene for å iverksette sympatiaksjon i Archer AS til støtte for streiken er oppfylt. LO og Industri Energi kan iverksette aksjonen om tre uker fra i dag.

1. september i fjor varslet LO Rederiforbundet om at man vurderte å iverksette sympatiaksjoner blant medlemmer i Archer AS som driver brønnoperasjoner på Ekofiskfeltet. Rederiforbundet var ikke enig i at hovedavtalens vilkår for iverksettelse av sympatiaksjoner var oppfylt, og LO brakte derfor saken inn for Arbeidsretten.

Etter hovedavtalen punkt 17.1 kan sympatiaksjoner bare iverksettes til støtte for en annen lovlig hovedkonflikt i Norge. Rederiforbundet har ment at streiken i SLB UK ikke kommer under norsk rett og at den ikke er «i Norge», som må forstås som en avtalt og geografisk begrensning i retten til å benytte sympatiaksjoner. Videre mente forbundet at sympatiaksjonen heller ikke består den såkalte «formålstesten».

Arbeidsretten fant at alle de tre vilkårene er oppfylt, både at streiken er i Norge, at den omfattes av norsk rett og at den varslede aksjonens hovedformål er å støtte streiken.

Arbeidsretten ga Rederiforbundet medhold i at «i Norge» utgjør et selvstendig vilkår og en geografisk begrensning for hvilke hovedkonflikter som kan støttes med sympatiaksjon. Den kom samtidig til at vilkåret var oppfylt i saken, etter en konkret vurdering av om konflikten har nærmest tilknytning til Norge eller til et annet land. Arbeidsretten fant at tilknytningen til arbeidet og tariffkravet må tillegges større vekt enn de selskapsrettslige forhold og hvor partene er hjemmehørende. Arbeidsretten la videre stor vekt på at det aktuelle skipet kun har seilt mellom Esbjerg og norsk sokkel for Conoco Phillips, og at de ansatte på tidspunktet for plassoppsigelsene i flere år kun hadde gjort tjeneste på dette skipet.

Når det gjelder lovvalgsspørsmålet tar Arbeidsretten utgangspunkt i at kampmiddelet er arbeidsstans, og at utgangspunktet for hvor arbeidskampen gjennomføres må være hvor arbeidet skulle vært utført ut fra situasjonen da plassoppsigelsen i hovedkonflikten ble gitt. Arbeidsretten fant at de ulike momenter trekker i retning av norsk rett uavhengig av om man anvender arbeidskampstedets rett eller baserer vurderingen på tilknytningsvurderinger.

-Vi tar dommen til etterretning, og merker oss at Arbeidsretten ga Rederiforbundet medhold i tolkningen av et sentralt og omtvistet vilkår. Dommen avklarer at det ikke er adgang til å aksjonere i Norge til støtte for en arbeidskonflikt i utlandet etter Rederiforbundets hovedavtaler. Dette er en nyttig avklaring som partene kan innrette seg etter for fremtiden, uttaler advokatene Thomas Aa. Rasmussen og Are Gauslaa som prosederte saken på vegne av Rederiforbundet.

-Vi vil også understreke at denne saken handlet om tolkning av de avtalte vilkårene for bruk av sympatiaksjoner. Rederiforbundet anerkjenner den generelle adgangen til å nytte streik som kampmiddel for å oppnå tariffavtale, avslutter Rasmussen og Gauslaa.