-Norges tilknytning til EU må styrkes

Det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalgets utredning som i dag ble overlevert til utenriksminister Espen Barth Eide, viser at EØS-avtalen har tjent Norge svært godt de siste 30 årene. Rederiforbundet støtter utvalgets vurdering av at Norges tilknytning til EU må styrkes.
 
EØS avtalen er i dag Norges viktigste handelsavtale. For norsk skipsfart er EØS-avtalen svært viktig, særlig for nærskipsfarten som opererer mellom havner i Europa, og for rederier som leverer tjenester innenfor energi og CCS. At norske rederier har like konkurransevilkår og tilgang til det indre markedet gjennom EØS-avtalen er svært viktig.
 
Samtidig viser utredningen at Norge henger etter i innføringen av EØS-regelverk. Dette skaper betydelige praktiske utfordringer og uforutsigbarhet for norsk skipsfart i Europa. Norges Rederiforbund er enige med utvalget at det må være en prioritet å få redusert dette etterslepet.
 
Utredningen viser også at EU-samarbeidet styrkes på flere områder der Norge står i fare for å bli stående utenfor, blant annet innenfor beredskap, sikkerhet, grønn omstilling og i kryssjiktet mellom handels- og industripolitikk. Også her er det viktig for norsk skipsfart at Norge, så langt det er mulig, følger utviklingen og inkluderes i samarbeidet.
 
Dette fordrer en tydelig og ambisiøs Europapolitikk fra norske myndigheter.