- Energieffektivisering er viktig både i dag og i fremtiden

Den norske nærskipsfarten jobber hardt for å kutte utslipp gjennom energieffektivisering. Administrerende direktør i Utkilen Siri-Anne Mjåtvedt tror de fleste short sea-rederiene vil klare å redusere CO2-utslippene med minst 20-30 prosent innen 2030.  

Skipsklokke i grått vær

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) vedtok i sommer sin reviderte klimastrategi. Strategien krever at internasjonal skipsfart skal nå netto nullutslipp av klimagasser i 2050. I tillegg til målet om netto nullutslipp i 2050 ble medlemslandene enige om milepæler for utslippsreduksjon på 20 % i 2030 (streve etter 30 %), og 70 % i 2040 (streve etter 80 %).  

- Hvis vi tar IMO-målene med referanse i 2008 så tror jeg at de fleste rederier i vårt segment vil ha en reduksjon i CO2-utslippene sine på minst 20-30% innen 2030, men fordi man og må ta hensyn til generell økning i flåten så må utslippene per transport enhet reduseres med minst 40%. Det er mulig, men jeg tror vi trenger politisk hjelp, sier Siri-Anne Mjåtvedt, administrerende direktør i Utkilen og styreleder i Rederiforbundets short sea-gruppe. 

Hun legger til:  

- Jeg mener at politikken ikke bare må fremme fremtidige nullutslippsløsninger, men og fremme tiltak som kan være med på å redusere utslipp her og nå. For eksempel landstrøm, godsoverførsel fra land til sjø, støtte til batteriløsninger, vindassistert fremdrift og produksjon av biodrivstoff 

- Reduserer utslipp her og nå

Utenom den daglige driften og vedlikehold peker hun på at de fleste short sea-rederiene i dag jobber mye med energieffektivisering på ulike vis. Alt fra batteri, landstrøm, mewis duct, optimalisering av propell, maskineri, air lubrication, behandling av undervannsskrog og vindassistert fremdrift. 

I tillegg arbeides det med å effektivisere operasjon av skipet med blant annet optimal fart og forbruk. 

- Energieffektivisering er sentralt fordi for det første så er ikke null/lav-utslippsøkningene klare ennå. Selv om teknologien kanskje nærmer seg så er ikke infrastrukturen der eller tilgangen på lav eller nullutslipps drivstoff. I tillegg så vil disse løsningene i all hovedsak gjelde fremtidige skip da det viser seg at det er utfordrende å bygge om eksisterende tonnasje, sier Mjåtvedt.  

- Med energieffektivisering så kan vi redusere utslipp her og nå. Det er sentralt også fordi det er nødvendig for å tilfredsstille IMO og EU sine krav fremover.  I tillegg så er det vel etablert uten tvil at alle lav- og nullutslippsdrivstoff kommer til å være betydelig mer kostbare enn dagens konvensjonelle drivstoff, så energieffektivisering blir sentralt både nå og i fremtiden, sier Mjåtvedt. 

Siri-Anne Mjåtvedt åpner Short sea-gruppens seminar hos Norges Rederiforbund

Styreleder i Short sea-gruppen, Siri-Anne Mjåtvedt åpnet seminaret. 

Gods må flyttes fra vei til sjø  

Som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan ba regjeringen tidligere i år transportetatene Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye veier om svar på hvordan det lå an med regjeringens mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030.  

Det korte svaret i rapporten Klimabaner – forutsetninger og resultater, var at det, med de virkemidlene som er på plass i dag ikke er mulig. Totalt ligger transportsektoren an til å klare et 6 prosents utslippskutt innen 2030. Totalt utgjør transportsektoren om lag en tredjedel av norske utslipp, ifølge tall fra Miljødirektoratet.  

En analyse gjort av Grønt Skipsfartsprograms pilotstudie Logistikk 2030 viser imidlertid at klimagassutslippene og energiforbruket i transportsektoren kan reduseres med 60-80 % dersom trafikken i større grad flyttes fra vei til sjø.  

 

fire personer i panel og en moderator

Harald Solberg, Ole Sævild, Anniken Huitfeldt og Linda Hofstad Helleland stilte i debatt.