Sammendrag

I det vi forlater 2023 og går inn i et nytt år er det mange usikkerhetsmomenter i både global politikk, internasjonalt samarbeid og sikkerhet. 2023 har bydd på uroligheter i form av krig og konflikt, økt polarisering, en fremdeles opphetet verdensøkonomi og et sikkerhetspolitisk bilde i stor endring. Norske rederier har i 2023 fått kjenne på hvordan det er å manøvrere ukjente farvann. Til tross for et mer sammensatt og krevende sikkerhetspolitisk bilde, fortsetter norske rederier å være sterke i troen på klimamålene og investerer tungt i morgendagens klimaløsninger. 

Klimaarbeidet fortsetter 

For første gang går Norges Rederiforbund ut med utslippstallet for hele medlemsflåten. Utslippstallet er høyt og på størrelse med omtrent 40 prosent av Norges nasjonale utslipp. Det viser både at næringen har et stort ansvar for å redusere sine utslipp, og at det foreligger stort potensiale til å bidra i den grønne omstillingen. Norske rederier går allerede i front internasjonalt og investerer tungt i klima- og miljøteknologi om bord sine skip. Likevel er det en lang reise vi har foran oss, og det krever politisk handlekraft og tett samarbeid mellom det offentlige og private. 2024 blir et viktig år for klimapolitikken. Det haster å få på plass politiske virkemidler for å oppskalere det grønne skiftet, og vi trenger flere verktøy i verktøykassa.  

Økt risiko og uforutsigbarhet internasjonalt 

Året som har gått, og året som kommer er preget av et mer sammensatt konfliktbilde, uroligheter i verdenspolitikken og i økonomien. Vi har sett et økende konfliktnivå globalt, og vi går usikre tider i møte. Stadig flere rederier rapporterer at de påvirkes av internasjonale konflikter, sanksjoner og et endret trusselbilde. For en næring som seiler over hele verden, vil den internasjonale sikkerhetssituasjonen og den geopolitiske utvikling ha stor påvirkning på næringen også fremover. 

Verdiene skapes langs kysten 

Med en verdiskaping på 211 milliarder kroner og nesten 90 000 mennesker sysselsatt fortsetter maritim næring å være en av de største og viktigste næringene i Norge. Hovedparten av de sysselsatte jobber langs kysten, og maritime arbeidsplasser finnes i hele landet.  

I møte med en mer urolig verden, og stadig flere klima- og miljøkrav er forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår desto viktigere. For en næring som står i tøff internasjonal konkurranse utgjør rederiskatteordningen, tilskuddsordningen for norske sjøfolk og et attraktivt norsk skipsregister grunnmuren for hele den maritime klyngen. Videre er det behov for virkemidler til å skalere opp grønne løsninger, slik at norsk maritim næring kan fortsette å være fremoverlent i arbeidet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi og grønne løsninger. 

Kompetanse- og rekrutteringsarbeidet i næringen 

Behovet for kompetanse og rekruttering i maritim næring er fortsatt stort. Rederiene anslår at operasjonell erfaring fra sjø blir både viktigst for sin virksomhet i årene fremover, og samtidig er den kompetansen det blir vanskeligst å få tak i. Gjennom kampanjer og rekrutteringsarenaer som Maritim Karriere, Maritime Trainee, og rederienes egeninnsats og bevissthet rundt rekruttering og opplæring, trekkes kloke hoder til næringen. Likevel er det store behov innenfor etter- og videreutdanning i den maritime næringen. 

Vekst i 2023 

Veksten i sjøtransporten globalt det siste året har vært drevet i hovedsak av vekst i etterspørsel etter råolje, produkttank og gass. Samlet har inntektene til rederiene organisert i Norges Rederiforbund økt med 10 prosent i 2023. 

Størst er veksten hos offshore service-rederiene som følge av høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel drevet av europeisk etterspørsel ettller olje og gass kombinert med økende etterspørsel etter skipstjenester til innstallering av havvind internasjonalt. Høyt aktivitetsnivå på sokkelen kommer også til syne i riggsegmentet, hvor det etter flere år med negativ samlet omsetningsvekst har snudd til en positiv utvikling. Både deep sea og short sea-rederiene har sett en mer beskjeden vekst på henholdsvis 6 og 3 prosent i året som har gått, og en moderat forventing for 2024. Passasjerskipsrederiene ser også en stabil omsetningsvekst, og utviklingen ligner et normalår. 

Planer for bygging av nye skip 

Norske rederier skal de neste årene kontrahere mange skip og rigger. Den økte aktiviteten kommer til syne ved at rederiene vurderer å kontrahere 191 skip og rigger de kommende fem årene.  

Kontraheringsplanene er størst blant offshore service-segmentet og deep sea. Offshore service-rederiene har de seneste årene hatt en stor økning i kontraheringsplaner, og en betydelig andel av skipene er tiltenkt operasjoner innenfor havvind. Deep sea-rederiene vurderer også å bygge mange skip i årene som kommer, og en stor andel av dem klare for klimanøytrale løsninger. 

Enda færre skip i opplag 

Det rapporteres om få skip og rigger i opplag blant medlemsrederiene i Norges Rederiforbund. Aktiviteten i rederinæringen er høy, og etterspørselen etter tonnasje er stor. I januar 2024 meldte rederiene at det lå totalt tolv skip og rigger i opplag, og forventingen er at tallet vil synke videre mot neste år. I opplag er det skip og rigger innenfor offshore-segmentet.