Vilkårene for det grønne skiftet

Arbeidere på dekk

Foto: Willy Rondales/ Solstad Offshore

Forutsigbare rammevilkår er for det første avgjørende viktig for norsk maritim næring, generelt. Skipsfarten er en global næring med stor internasjonal konkurranse. Norsk skipsfarts posisjon i verden avhenger derfor av vilkårene den norskeide flåten omfattes av.  

For det andre er forutsigbare rammevilkår avgjørende for grønn omstilling av norsk skipsfart, og for etableringen av nye næringer i Norge, som for eksempel havvind. Her er det både viktig at rammebetingelsene er klare når investeringsbeslutninger skal tas, og at de ikke endres underveis. Innføringen av grunnrenteskatt på landvind er et eksempel på tiltak som skaper en usikkerhet rundt vilkår for andre næringer som havvind, noe som er svært uheldig. Rammevilkår bør ikke endres på en slik måte at det skapes usikkerhet rundt en næring. 

Når det gjelder det grønne skiftet er usikkerhet knyttet til teknologivalg en av de største barrierene for klimainvesteringer blant vår medlemsmasse. For at investeringsbeslutninger skal tas, og teknologi implementeres i storskala, må vilkårene for denne teknologien være på plass. 

Et virkemiddel som kan bli avgjørende for å bygge bro mellom fossilt drivstoff og alternative løsninger er differansekontrakter. Store prisforskjeller mellom fossil og alternativ energi, i kombinasjon med usikkerhet om marked og infrastruktur, blir et hinder for å investere i nye, grønne løsninger. Det er bred enighet om at differansekontrakter blir viktig for å sikre økt produksjon og bruk av utslippsfrie drivstoff. 

2024 markerer et historisk år for norsk skipsfart som innlemmes i EUs kvotehandelssystem (EU ETS). Dette innebærer at skip over 5000 bruttotonn som går inn i, ut av og mellom europeiske havner nå må betale klimakvoter. Når systemet er fullt faset inn, vil disse innbetalingene utgjøre en betydelig sum, som blir gitt til Norge som omsettelige kvoter. 

For å støtte om opp investering og oppskalering i klimateknologi bør disse kvotene fra rederinæringen brukes til å opprette et fond som kan bidra med kapital til CO2-reduserende tiltak i næringen, samt til differansekontrakter før økt produksjon og bruk av utslippsfritt drivstoff. Vi vet at andre EU-land er forpliktet til å bruke EU ETS-midlene på klimatiltak, og Norge risikerer å tape konkurransekraft om vi legger oss på et lavere ambisjonsnivå.