Kompetansekrav i endring

SAR-øvelse på Stril Barents

SAR-øvelse om bord på Stril Barents Foto: Lars Martin Hillestad

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er en avgjørende rammebetingelse for at vi skal kunne opprettholde norsk maritim kompetanse. Videre er det også et viktig premiss med en tung satsing på, og gode rammebetingelser for, forskning og utvikling av ny teknologi og utdanning. 

Norsk maritim kompetanse og norske sjøfolk er en helt sentral del av den norske maritime klyngen, og et av våre viktigste konkurransefortrinn. Skal Norge lykkes med å opprettholde sin posisjon som verdensledende maritim nasjon må vi ha verdensledende maritim utdanning. Det har vi ikke. 

De senere årene har det vært lagt ned mye ressurser i å heve kvaliteten i norsk maritim utdanning, men her er vi ikke i mål. Det vil si, vi jobber mot et bevegelig mål. Det grønne skiftet stiller stadig nye krav til innovasjon og teknologiutvikling, samt krav til kompetanse for å drifte skip med helt nye fremdriftssystemer. Derfor må utdanningsinstitusjonene stadig være i utvikling og tett koblet på næringsaktørene. De må ha gode rammer for å utvikle den kompetansen næringen har behov for.  Myndighetene må også sørge for å dimensjonere utdanningene slik at de møter næringens behov. Næringen ser med stor uro på at regjeringen har besluttet å avvikle MARKOM som har vært en avgjørende satsing på maritim kompetanse de siste 10 årene. I møte med det grønne skiftet er det behov for styrket, ikke svekket, innsats. 

Maritim utdanning kjennetegnes ved at den er svært fragmentert, noe som resulterer i mange relativt små fagmiljøer. Næringen opplever at utdanningsinstitusjonene ikke evner å holde følge når det gjelder den teknologiske utviklingen i næringen. Dette kommer både av at det er kostnadskrevende å oppdatere utstyrsparken i skolene, og at lærernes kompetanse raskt blir utdatert. I konkurranse om midler i utdanningssektoren er det enkelt å kutte i kostbare tilbud med få elever og studenter. Næringen er svært urolige for konsekvensene dette kan få for norsk maritim utdanning, og dermed maritim næring i årene som kommer. Gode rammebetingelser og en øremerket satsing på maritim utdanning er nødvendig. Både for å opprettholde tilbud og for å sørge for at maritim utdanning utvikler seg til å bli den verdensledende maritime utdanningen sjøfartsnasjonen Norge har behov for. 

I en tid der kompetansekrav endres raskt er det også et behov for en omfattende satsing på etter- og videreutdanning. Myndighetene må sørge for gode ordninger og incentiver for at bedrifter skal kunne satse på strategisk etter- og videreutdanning av sine ansatte, og for at livslang læring skal være for alle. Det må også være et godt nok etter- og videreutdanningstilbud tilgjengelig. Utdanningsinstitusjonene må settes i stand til å produsere og levere gode etter- og videreutdanningstilbud uten at dette er på bekostning av det ordinære utdanningstilbudet de skal levere.