Datagrunnlag og metode

Datakilder benyttet i denne rapporten er spesifisert i tekst, tabeller og figurer. Datakilder og metodikk er beskrevet nedenfor. Norges Rederiforbund har samarbeidet med BDO AS i analysearbeidet. All grafikk har kildehenvisning. 

Spørreundersøkelse om rederienes fremtidsutsikter og rammebetingelser 

Norges Rederiforbund gjennomførte en spørreundersøkelse hos egne medlemmer i perioden 3. til 19. januar 2024. Medlemmene fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema hvor forventninger om utviklingen i økonomiske nøkkeltall, vekstmarkeder, kapital- og kompetansetilgang samt politiske rammebetingelser ble kartlagt. 77 av 125 aktuelle medlemsbedrifter svarte på undersøkelsen, noe som gir en responsrate på 62 prosent. Deltakerne i undersøkelsen er representative for medlemsmassen i Norges Rederiforbund, både med hensyn til flåtestørrelse og skipssegment. Materialet gir derfor et meget godt grunnlag for å kunne generalisere fra utvalg til populasjon. Nesten uten unntak er det eiere og bedriftsledere som har besvart undersøkelsen. 

Beregning av rederienes omsetningsvekst i 2023 og 2024 

BDO AS har tilgang på regnskapsdata for norske rederiers omsetning i 2022. I spørreundersøkelsen ble rederiene bedt om å oppgi omsetning i 2022, anslag for omsetning i 2023 og forventet vekst i omsetning for 2024 angitt i prosent. Siden BDO AS ikke har komplette omsetningstall for alle rederier i 2023, er disse beregnet på følgende måte:  

  • Rederienes egenrapporterte omsetning i 2022 er sammenlignet med informasjon fra offisielle kilder (herunder blant annet revisorbekreftet omsetning og rederienes egne årsrapporter, inkludert konsernregnskap) samme år. Dette for å vurdere om den egenrapporterte omsetningen i spørreundersøkelsen kan benyttes som grunnlag for å beregne omsetningen til den totale populasjonen av rederier i Norge  
  • Egenrapportering av omsetning i 2023 er justert for andelen av den totale omsetningen i hver av de fire rederigruppene som er inkludert i datagrunnlaget 
  • Prognosene for 2024 er beregnet ved å multiplisere 2023-omsetningen til hver medlemsbedrift med deres egenoppgitte vekst i 2024. Deretter er den estimerte omsetningen summert opp for de fire rederigruppene. Videre er den estimerte omsetningen justert for andelen av den totale omsetningen i hver av de fire rederigruppene som er inkludert i datagrunnlaget 

Verdisetting av verdens skipsflåte 

Menon Economics har på oppdrag fra Rederiforbundet estimert verdien av verdens handelsflåte fra 2001 og frem til i dag, fordelt på fjorten skipssegmenter og alle verdens land. Fra i år inkluderer analysen cruiseskip. Resultatene presenteres på et aggregert nivå, hvor segmentene er slått sammen til elleve segmenter. Beregningene innad i hvert segment er basert på nybyggpriser, fraktrater, alder, antall skip, anslått levetid, bruttotonnasje og dødvekttonnasje.  

Frem til 2022 har data fra IHS Markit blitt brukt for å beregne størrelsen og sammensetting av enkelte lands skipsflåter, mens prisdata i hovedsak er hentet fra Clarksons Platou. Fra og med 2022 er datagrunnlag for beregning av sammensetting og størrelse på flåtene hentet fra Clarksons World Fleet Register. Den største forskjellen i datagrunnlaget er at Clarksons har en bredere dekning av fartøy på tvers av nasjoner. Dette medfører at tonnasjedata på skipsnivå varierer på tvers av datakildene, men samtidig at verdisettingen for de siste år gir et mer komplett bilde. For å sikre kontinuitet i våre beregninger med ny datakilde har vi omorganisert Clarksons segmenter for at de skal samsvare med IHS Markits inndeling. Analysene baserer seg på et sterkere datagrunnlag enn tidligere med færre usikkerhetsmomenter.  

Ved å legge til cruise-segmentet blir den totale verdien av verdensflåten 1,458 mrd. USD. Den viktigste endringen i rangering av skipsfartsnasjoner er at USA blir verdens tredje mest verdifulle flåte. Dette skyldes at USA har den klart største cruiseflåten i verden, både målt i antall skip og størrelse. 

Skipsbyggingsindustrien er fortsatt preget av høye priser grunnet inflasjon og fulle ordrebøker ved verft i Asia. Gjennom 2023 har vi sett vedvarende høye rater i petroleumssegmenter som inkluderer offshore, mens det samtidig har vært en nedgang i ratene i bulk, container og general cargo. Nedgangen kan tolkes som en normalisering i etterkant av en periode med høye rater grunnet pandemi, forsyningskjedeforstyrrelser og krig. Det er imidlertid viktig å peke på at resultatene ikke fanger opp mulige effekter grunnet situasjonen i Rødehavet. 

Norskkontrollert utenriksflåte – definisjoner og avgrensninger 

Norges Rederiforbund fører egen statistikk over norskkontrollert utenriksflåte. Avgrensningene av skip som inngår i den norskkontrollerte utenriksflåten er basert på følgende prinsipper:  

  • Alle skip som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) 
  • Skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), som seiler i utenriksfart 
  • Skip under utenlandske flagg, tilhørende norskkontrollerte rederier (forutsetter norsk eierskap med 50 prosent eller mer), og som seiler i utenriksfart