– Vi skal hjelpe alle skip, uavhengig av nasjonalitet, flaggstat og geografi

I hundre år har Radio Medico bistått syke sjøfolk over telefon og radio. Legene på Haukeland er tilgjengelige for sjøfolk på alle verdenshav, seilende under alle flagg, til alle døgnets tider. 

Jon Magnus Haga ved sin kontorpult på Haukeland.

Jon Magnus Haga er leder for Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin  i Bergen. 

Alle verdens flaggstater plikter å ha et forsvarlig helsetilbud for sine sjøansatte. I 2006 signerte Norge Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår. Konvensjonens siktemål var at alle sjøansatte skulle ha et helsetilbud så sammenliknbart som mulig med det som tilbys ansatte på land. Det kan være krevende å leve opp til på sjøen, langt fra sykehus og fastlegekontorer.

– Dagens situasjon i Rødehavet er uoversiktlig. Det er viktig at vi står opp for sjøfolkene våre. Radio Medico følger utviklingen tett og står klare til å trå til, når det måtte behøves, sier Jon Magnus Haga, overlege og leder for  Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssjukehus. 

Han påpeker at sjøfolk om bord i norskregistrerte skip er Norges ansvar uavhengig av nasjonalitet.

– Utviklingen i Rødehavet har forverret situasjonen for mange sjøfolk. Risiko for ulykker og skade er økt. Mulighet for medisinsk assistanse og evakuering er redusert, og den psykiske belastningen er stor for mange, sier Haga.

Han legger til:

– Norske sjøfolk har over 20 ganger så stor risiko for å dø på jobb, sammenlignet med arbeidstakere på land. Sjøfolk har dessuten betydelig økt forekomst av skader, psykiske plager og yrkesrelatert sykdom.

Haga påpeker at det fortsatt er lite kunnskap om årsakene, og et stort behov for mer forskning på sjøfolks helse.

– Mangel på kunnskap reduserer mulighetene til målrettede tiltak for helseforebygging til sjøs. Vi trenger blant annet et maritimt helseregister som kan følge helseutviklingen for sjøfolk over tid og vi trenger politisk vilje til å ta tak i problemene.

100 år med legevakt til sjøs 

I 1923 ble den norske Radio Medico-tjenesten opprettet som en av de første tjenestene i sitt slag i verden. I 2023 feiret legene ved Haukeland Universitetssjukehus og Radio Medico hundre år med helsehjelp til sjøs.

De siste 10 årene har Radio Medico vært en del av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland. Målet har vært å samle kompetansen innen maritim medisin i ett senter og knytte den operative virksomheten i Radio Medico tettere sammen med blant annet innovasjon- og forskningsmiljøer innen maritim medisin.

Tjenesten har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling. Siden 2011 har antallet henvendelser til tjenesten mer enn firedoblet seg til over 2000 henvendelser pr. år.

– Radio Medico er et enestående helsetilbud for alle sjøfolk – på alle verdenshav, under alle flagg og til alle døgnets tider, sier Haga.

Det kan være flere årsaker til økningen i antallet henvendelser.

– Det trenger ikke nødvendigvis være at folk er blitt sykere. Snarere kan det handle om at flere og flere sjøfolk har blitt kjent med tilbudet og opplever å få god hjelp i krevende situasjoner, tror han.

– Vi opplever at mange sjøfolk som ringer oss én gang, gjerne ringer oss igjen neste gang de får bruk for råd eller veiledning. Det tar vi til oss som gode tilbakemeldinger.

Covid-19-pandemien har også bidratt til en økning i antallet henvendelser de siste årene.

– Pandemien var krevende for mange sjøfolk. Det handlet både om selve sykdommen og også om alle reiserestriksjonene som ble iverksatt. Mange sjøfolk ble rett og slett sittende fast i havner over hele verden, eller ble stående om bord langt utover sine kontrakter. Mange sjøfolk ble avskåret for tilgang til sine ordinære helsetjenester, både for akutte og kroniske tilstander. Radio Medico ble redningen for mange, sier Haga.

På alle verdenshav

Den norske Radio Medico-tjenesten er blant de telemedisinske tjenestene med høyest aktivitet i verden, forteller Haga.

Over kontorpulten hans henger et kart over de 2275 henvendelsene Radio Medico mottok i 2022.  Størst aktivitet er det langs norskekysten, men også fra havområdene omkring Sør-Amerika, Vest-Afrika og Australia kom det mange henvendelser. Også nordområdene er godt representert. Hele 19 prosent av henvendelsene til Radio Medico i 2022 kom fra polare strøk.

– Flertallet av henvendelsene vi mottar kommer fra norske skip eller skip som har en form for norsk tilknytning – enten på eiersiden eller på mannskapssiden, sier Haga.

– Norske skip seiler og opererer over hele verden – det er noe av det bildet vi ser i Radio Medico også. I tillegg får vi en del henvendelser fra utenlandske fartøy i norske farvann, særlig når det oppstår behov for medisinsk evakuering – og så får vi en del henvendelser fra fiskeflåten vår.

– Vi skal hjelpe alle skip som tar kontakt, uavhengig av nasjonalitet, flaggstat og geografi, understreker Haga.

Tjenestene er gratis for alle og leveres i tett samarbeid med blant andre Telenor kystradio og Hovedredningssentralene.

Et flertall av henvendelsene i 2022 ble behandlet ferdig om bord under veiledning av Radio Medico. Om lag 10 prosent av henvendelsene ble akutt evakuert til land. Resterende ble behandlet om bord og deretter fulgt opp videre av lege eller tannlege i neste havn eller når sjømannen kom hjem igjen.

– Det er mye vi kan få til om bord gjennom god veiledning og godt samarbeid. Sjøfolkene er våre øyne, ører og hender om bord – det er viktig at vi finner måter å samhandle best mulig.

– Den viktigste vi kan gjøre er å sikre at sjøfolka våre har tilstrekkelig kompetanse innen førstehjelp og medisinsk behandling – og et tilstrekkelig treningsnivå. Det er når det virkelig gjelder at den medisinske kompetansen skal hentes frem. I tillegg er det naturligvis viktig å ha nødvendige medisiner og medisinsk utstyr tilgjengelig om bord – og at medisinene ikke har gått ut på dato, sier han.

Et flertall av henvendelsene i 2022 var knyttet til dekk og maskin, og 332 av henvendelsene var relatert til arbeidsuhell om bord.

– Dette er skader som vi potensielt kan forebygg. Her har vi en jobb å gjøre sammen.

Over 15 000 sjøfolk har tatt appen i bruk siden lanseringen. Guiden er instruktiv og symptombasert. Målet er at guiden skal virke sammen med de telemedisinske tjenestene i Radio Medico og bidra til best mulig helsetilbud om bord og best mulig dialog med Radio Medico. Guiden fungerer både med og uten internett, slik at den kan brukes over alt på skipet og også når skipet er langt til havs.

I februar i fjor var Haga med til IMO i London for å presentere for alle verdens flaggstater. Målet var å få IMO og å få flest mulig flaggstater om bord i prosjektet.

– Tilbakemeldingen var overveldende positive, sier Haga.

Han tror at tiden har kommet for fullt også for digitalisering av kunnskap innen maritim medisin.

– Det handler om en samfunnsutvikling, sier han. Medisinen utvikler seg raskere, teknologien utvikler seg raskere og mulighetene for helse blir stadig flere. Da er det viktig at vi følger med i utviklingen, sier Haga.

Han mener at det er vanskelig å ta del i denne utviklingen gjennom fysiske medier.

– Det å skrive og publisere en fysisk bok – og revidere den hvert 20. år – møter ikke lenger sjøfolkas forventninger til oppdatert kunnskap. Vår guide oppdateres jevnlig.

 

Bilde fra salen under IMO-møte i London.

I februar 2023 ble appen presentert i IMO. 

Bedre bruk av teknologi gjør også medisinsk kunnskap bedre tilgjengelig en tidligere. Appen inneholder både interaktiv navigasjon, videoer og animasjoner som demonstrerer ulike prosedyrer på en mer praktisk måte enn det som tidligere har vært mulig i fysiske bøker, blant annet hvordan å sette venekanyle eller undersøke kapillærfylling.

– Vi tror at en mer visuell tilnærming kan være nyttig for mange sjøfolk og gi en merverdi sammenliknet med tekst alene, sier Haga.

En annen utfordring er at bøker lett kan bli stående i hylla.

– Når du er stresset kan det ofte være lettere å finne informasjonen som du trenger digitalt – for eksempel på mobiltelefonen som du har i lomma – enn å lete fram informasjon mellom to permer, forklarer han.

Appen fungerer dessuten som en støtte for legene på vakt i Radio Medico. Vaktlegene har ofte behov for å sende detaljerte beskrivelser til sjøfolk med instruksjoner på hvordan de skal undersøkelse et symptom eller gjennomføres bestemte medisinske prosedyrer.

– Det har vist seg veldig praktisk for oss å kunne sende ut en lenke til beskrivelser i Mariners Medico Guide – som for eksempel en illustrasjon eller en tekst, som vi vet at treffer målgruppa og som er kvalitetssikret av over 50 leger på Haukeland universitetssjukehus. Det gir både oss og sjøfolka en ekstra trygghet, og forenkler arbeidet vårt i Radio Medico.

Haga er opptatt av å følge med i utviklingen og de store endringene som skipsfarten gjennomgår.

– Nye energibærere, grønn omstilling og nye industrier gir nye arbeidsplasser – og samtidig nye arbeidsmedisinske utfordringer. For oss er det viktig å forstå hvordan utviklingen vil kunne påvirke helse til sjøs.

Han understreker behovet for å få på plass et maritimt helseregister.

– Vi trenger mer detaljert kunnskap om helseutfordringene i dag - og i fremtiden, sier han. Det handler om muligheten til å følge med på utviklingen, om muligheten for å planlegge målrettede tiltak for forebygging og muligheten til å utvikle tjenestene våre.

Haga er svært takknemlig for den store støtten prosjektet har fått fra næringen så langt.

– Man trenger ikke å være dårlig for å bli bedre, men vi trenger mer kunnskap – og det er vi svært takknemlig for at vi står sammen om.