Oppdatering20. desember 2023

Andreas Langerud Nesheim er ny dispasjør

Onsdag 20. desember ga Andreas Langerud Nesheim  sin forskring til  statssekretær Hans-Petter Aasen om at han vil dispasjere i samsvar med  lov og rett. 

Nesheim har i tillegg til juridisk embetseksamen (Cand. Jur) fra Universitetet i Oslo, lang og bred erfaring innen sjørett og sjøforsikring.

Dispasjør er en gammel juristfunksjon med lange tradisjoner. Til tross for dette er dispasjørrollen en sjelden fugl blant juristenes yrkesvalg her til lands. Siden 2011 har Norge bare hatt én dispasjør, og dette har gjort ordningen sårbar.

– Regjeringen har derfor gjort endringer i regelverket slik at det kan oppnevnes flere dispasjører. Vi er glad for at vi i dag har fått på plass Nesheim, som kommer med anbefalinger både fra Norges Rederiforbund og The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), sier statssekretær Hans-Petter Aasen, i en pressemelding. 

Hva er en dispasjør? 

En dispasjør er en offentlig oppnevnt person som er tildelt oppgaver etter sjøloven, særlig i forbindelse med felleshavari. 

Felleshavari er for eksempel der en fare truer skipet – og da slik at flere parters interesser er truet – hvor det kan være aktuelt å ofre noe av disse interessene for å ivareta de øvrige interessene.

 I slike situasjoner skal dispasjøren blant annet sørge for en rettferdig fordeling av tapet mellom partene.

Dispasjøren skal også avgjøre om vilkårene for felleshavari foreligger, og utferdige felleshavariberegning.

Oppdateringer02. juli 2024

Hagland får støtte fra Innovasjon Norge

Styret i Innovasjon Norge har sagt ja til et lavrisikolån på inntil 267,5 millioner kroner og et risikolån på inntil 76 millionar kroner til Hagland Shipping for å delfinansiere fire nye, miljøvennlige, selvlossende skip.

Totalt har Haglands prosjekt en investeringsramme på godt over 800 millioner kroner. Innovasjon Norge vurderer at det møter utfordringen med fornying av flåten i nærskipsfarten på en god måte, er godt planlagt og lønnsomt. Innovasjon Norge har et særskilt oppdrag for å fornye flåten for nærskipsfarten og gjøre den mer miljøvennlig gjennom å redusere utslipp av klimagasser. Styret vurderer at planen for finansiering er godt balansert mellom eiere, bank og Innovasjon Norge, heter det i en pressemelding. 

 

Oppdateringer01. juli 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer20. juni 2024

Høegh Autoliners og Amon Gas får støtte fra Enova

Den største tildelingen Enova noensinne har gjort innenfor maritim transport i én og samme søknadsrunde går til hydrogen og ammoniakk. Til sammen støttes ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner. 

De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen). 

Støtten ble offentliggjort under et arrangement for maritim næring hos DNV/Grønt Skipsfartsprogram på Høvik, hvor også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var til stede. 

– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i pressemeldingen fra Enova.

 

Oppdateringer13. juni 2024

Sea1 Offshore er årets maritime lærebedrift

representanter for sea1 offshore tar imot utmerkelsen  årets maritime lærebedrift fra havminister marianne sivertsen næss

Hvert år deler Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift» til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Årets pris ble tildelt Sea1 Offshore (tidl. Siem Offshore) av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss ombord på Christian Radich.  

Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16 - 25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser. Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger

SNMK legger vekt på at rederiet bidrar til å løfte matrosyrket og at de også satser på ungdom som står utenfor arbeidslivet. De trekker fram at det er viktig for fremtiden til skipsnasjonen Norge at rederiene gjør en innsats for å tiltrekke seg lærlinger.  SNMK består av representanter fra hele maritim næring.

Les hele pressemeldingen fra SNMK her. 

Oppdateringer04. juni 2024

Hagland bestiller fire nye skip

Skipet «Hagland Pioneer» sjøsettes i mai 2022

 Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av fire selvlossende bulkskip på ca. 5000 DWT. Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.  

Hagland Shipping fikk november 2023 overlevert siste skip av tre nybygg hos Royal Bodewes. De nye skipene vil være av samme design, men med flere nyvinninger som ytterligere vil redusere utslippene. Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2-utslippet med 40-50% og NOx-utslippet med 90-95% fra levering.  

Prosjektet har fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

Les mer om Haglands energieffektvisering i Konjunkturrapporten 2024.