Oppdatering20. desember 2023

Andreas Langerud Nesheim er ny dispasjør

Onsdag 20. desember ga Andreas Langerud Nesheim  sin forskring til  statssekretær Hans-Petter Aasen om at han vil dispasjere i samsvar med  lov og rett. 

Nesheim har i tillegg til juridisk embetseksamen (Cand. Jur) fra Universitetet i Oslo, lang og bred erfaring innen sjørett og sjøforsikring.

Dispasjør er en gammel juristfunksjon med lange tradisjoner. Til tross for dette er dispasjørrollen en sjelden fugl blant juristenes yrkesvalg her til lands. Siden 2011 har Norge bare hatt én dispasjør, og dette har gjort ordningen sårbar.

– Regjeringen har derfor gjort endringer i regelverket slik at det kan oppnevnes flere dispasjører. Vi er glad for at vi i dag har fått på plass Nesheim, som kommer med anbefalinger både fra Norges Rederiforbund og The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), sier statssekretær Hans-Petter Aasen, i en pressemelding. 

Hva er en dispasjør? 

En dispasjør er en offentlig oppnevnt person som er tildelt oppgaver etter sjøloven, særlig i forbindelse med felleshavari. 

Felleshavari er for eksempel der en fare truer skipet – og da slik at flere parters interesser er truet – hvor det kan være aktuelt å ofre noe av disse interessene for å ivareta de øvrige interessene.

 I slike situasjoner skal dispasjøren blant annet sørge for en rettferdig fordeling av tapet mellom partene.

Dispasjøren skal også avgjøre om vilkårene for felleshavari foreligger, og utferdige felleshavariberegning.

Oppdateringer22. februar 2024

Pressevakt +47 917 21 575

For henvendelser fra presse, ring: +47 917 21 575

Press enquiries: +47 917 21 575

Oppdateringer22. februar 2024

ICS publiserer veileder for å bekjempe mobbing og trakassering

21. februar adresserte ICS (International Chamber of Shipping) problemet med mobbing og trakassering om bord på skip i den internasjonale flåten.

I denne forbindelse ble en ny veileder med prinsipper utgitt – den finnes her.

Neste uke, tirsdag 27. - torsdag 29. februar, samles IMO og ILOs trepartsarbeidsgruppe i London for blant annet å diskutere fremtidige tiltak for å unngå mobbing og trakassering og seksuell trakassering om bord.  Agendaen for møtet finnes her.  

Oppdateringer07. februar 2024

NORMA Cyber skal gi operativ støtte til myndighetene på maritim cybersikkerhet

Norske myndigheter har valgt Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som samarbeidspartner for arbeidet med maritim sektor respons (SRM). Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og kapasiteten Norma Cyber har bygget opp siden oppstarten for tre år siden.

Oppdraget ble gitt til NORMA Cyber av Kystverket, som sammen med Sjøfartsdirektoratet er beredskapsmyndighet for maritim sektor. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har tildelt Kystverket rollen som sektorvis responsmiljø (SRM) for maritim sektor, og det er Kystverket som er NORMA Cybers oppdragsgiver.     

NORMA Cyber skal blant annet formidle relevant og aktuelle sårbarhetsvarsler for maritim sektor, og bidra til at aktørene i størst mulig omfang melder tilbake om mulige IKT-sikringshendelser. Videre skal NORMA Cyber gi råd til  ekstraordinære situasjoner og hendelser relatert til IKT-sikring, og bidra til håndtering og oppfølging av varsler og rapporter.

-        NORMA Cyber startet som et bransjeinitiativ hvor flere virksomheter i næringen gikk sammen om å samarbeide innen cybersikkerhet. Nå har vi vokst til mer enn 110 medlemsvirksomheter og vi har bygd opp nisjekompetanse for maritim næring. Det er gledelig å se at vi også kan bidra inn mot norske myndigheter og her er det store synergier siden vi alle ønsker å oppnå det samme. Vi ser frem til å støtte Kystverket, men samtidig fortsettet arbeidet med å videreutvikle våre medlemstjenester sier dagglig leder Lars Benjamin Vold. i NORMA Cyber

Dette oppdraget innebærer blant annet at NORMA Cyber, sammen med oppdragsgiver, inngår i relevante fora hos Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC). Videre vil NORMA Cyber få et større informasjonstilfang, og ansvar for å dele aktuell informasjon innad i maritim sektor. I sum vil de oppgavene NORMA Cyber skal ivareta, bidra til å støtte det viktige oppdrag for å sikre maritim sektor, som med sine havner, skip og landorganisasjoner er kritisk for infrastruktur, handel og beredskap.  

Oppdateringer26. januar 2024

Flere kontrakter til Østensjø

Østensjø Rederi skriver i en pressemelding at de har sikret flere langsiktige kontrakter, til en samlet verdi på 2 milliarder kroner. Kontraktene gir arbeid til subseaskipene "Edda Fauna", "Edda Sphynx" og "Edda Savanah",  samt flotellet "Edda Fides".

Kontraktene er av ulik varighet, men sikrer arbeid gjennom hele 2024, og inn i 2026. 

Rederiet melder også om salg av flerbruksfartøyet "Edda Fjord".

Oppdateringer08. desember 2023

ETS for skipsfarten formelt tatt inn i EØS

8. desember ble innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotehandelssystem formelt tatt inn i EØS-avtalen. Dermed er Norge klare for å være med fra start i likhet med EU-landene, fra 1. januar 2024. Det er gode nyheter for norsk skipsfart.

Rederiforbundet mener det har vært helt avgjørende at norsk skipsfart kan være med fra samme tidspunkt som EU-landene. Slik sikrer vi like konkurransevilkår, unngår at Norge blir en frihavn og sørger for at det skapes insentiver for utvikling av grønn teknologi som kutter utslipp. 

Innlemmelsen av skipsfarten i EUs kvotehandelssystem er en del av «Klar for 55»-pakken til EU, og er EØS-relevant. Det vil si at den skal inntas i norsk regelverk, men fordi vi ikke er medlem av EU har Norge måttet løse noen flere utfordringer enn det EU-landene har vært nødt til. 

På den ene siden har man måttet tilpasse norsk regelverk. Derfor sendte regjeringen en lovproposisjon til Stortinget om endringer i klimakvoteloven, slik at virkeområdet ble utvidet til også å gjelde skipsfarten. Disse endringene ble vedtatt av Stortinget denne uken, sammen med forhåndssamtykket til å ta disse lovene inn i norsk regelverk.  

På den andre siden har EFTA-landene måttet bli enige om at det skal tas inn i EØS-avtalen. Tidligere i år ble det rapportert om at det kunne være utfordrende, og dersom ett land legger ned veto, vil det ikke bli tatt inn i EØS. Under årets aller siste EØS-komiteen hadde EFTA-landene imidlertid kommet til enighet, og det siste formelle hinderet for å inkludere norsk skipsfart i EUs kvotehandelssystem er dermed forsert.  

Rederiforbundet mener det har vært viktig at regjeringen har gjort en betydelig innsats for å sikre at Norge skal være klare fra start, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med relevante myndigheter når lovverket nå skal settes ut i praksis.