RNB: Trenger nye virkemidler for å flytte last fra vei til sjø

Regjeringen foreslår i revidert budsjett å fjerne tilskuddsordningen for godsoverføring fra land til sjø. 

Trygve Slagsvold Vedum og Harald Solberg på scenen under årskonferansen Uncharted Waters 2023

- I et klimaperspektiv er det viktig at mer last fraktes sjøveien. Når regjeringen velger å fjerne tilskuddsordningen for godsoverføring må dette erstattes med andre mer kraftfulle tiltak for å nå målet om å frakte mer gods på sjøen. Den beste måten å få til det på er ved å styrke konkurransekraften til sjøtransporten, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

-Det er viktig at regjeringen kompenserer for bortfallet av tilskuddsordningen ved å fjerne noen av de ekstraavgiftene som pålegges sjøtransporten, sammenlignet med andre transportformer. I første omgang bør sikkerhetsavgiften fjernes, sier Solberg.

- På lengre sikt bør regjeringen effektivisere og forenkle losvesenet. Det vil muliggjøre en reduksjon av losavgiften, som igjen styrker konkurranseevnen til sjøtransporten.

- Om regjeringen mener alvor med målet om å få mer transport over på sjøen så er dette konkrete tiltak som vil bidra til at man reduserer prisforskjellen ved å frakte noe på sjøen kontra over land, sier Solberg.

Grønn omstilling: Vi trenger differansekontrakter!

Det er behov for gode og effektive politiske virkemidler som kan bidra til fortgang i grønn omstilling for næringslivet. Per i dag er utslippsfrie alternativer til fossilt drivstoff for dyrt til å kunne tas i bruk i stor skala.

- Vi hadde håpet at regjeringen ville benytte revidert budsjett til å få på plass en ordning for innføring av differansekontrakter, sier Solberg.

Differansekontrakter er en løsning som gjør at alternativt drivstoff blir konkurransedyktig. Britene har allerede tatt det i bruk, EU innfører nå differansekontrakter, men Norge henger etter.

Ingen inflasjonsjustering av nettolønnsordningen

Det er bra at nettolønnsordningen justeres opp med 155 millioner, men dette er en naturlig konsekvens av at flere er omfattet av ordningen og lønnen har gått opp. Rederiforbundet mener at ordningen burde vært inflasjonsjustert slik at konkurransekraften til norske sjøfolk ikke blir svekket. Nettolønnsordningen er avgjørende for rekrutteringen til næringen og for å bevare norsk maritim kompetanse.

- Når regjeringen velger å ikke inflasjonsjustere nettolønnsordningen i revidert budsjett øker det ytterligere behovet for å fjerne taket i ordningen og sikre en solid styrking i statsbudsjettet for 2024. Skal Norge bevare sin rolle som maritim stormakt så trenger vi norske sjøfolk og norsk maritim kompetanse. Det sikres gjennom nettolønnsordningen, sier Solberg.

Positivt med utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft

Regjeringen har besluttet å utsette innføring av grunnrenteskatt på vindkraft til 2024. Regjeringen begrunner utsettelsen med behov for å lytte til høringsinnspill fra næringen og fagbevegelsen, og de vil fremme en egen sak for Stortinget i løpet av høsten. Rederiforbundet mener det er positivt at regjeringen vil lytte til innspillene fra næringen.

- Vi forventer at flere av innspillene vil bli imøtekommet når et endelig lovforslag legges frem, sier Harald Solberg. Forslaget om innføring av grunnrenteskatt for landbasert vindkraft har medført uheldige forventningseffekter for havvind.