Avansert søk
sok

Nøkkelord

Næringspolitikk
Internasjonal politikk
Miljø
Samfunnsansvar
Sikkerhet
Kompetanse
Short sea
Deep sea
Offshore
Beredskap
Innovasjon
Jus

Tema

Arctic Business
Fra land til sjø
Heyerdahl award 2014
Piratvirksomhet
Årskonferansen 2014
Fotokonkurransen 2014
Miljøstrategi
Privat eierskap
Maritim nyskaping
Norsk sokkel
Konjunkturrapport 2014

Tidsperiode

Lukk
Avansert søk

Arctic Business

Nordområdene
Arctic Business is an unique event that provides an arena for discussion and, most importantly, action – about the business opportunities and challenges in the Arctic.

Konjunkturrapport 2014

Konjunkturrapport 2014
Norsk skipsfart har kanskje aldri stått sterkere enn den gjør i dag. Samlet forventer norske rederier en vekst på 6 prosent og en samlet omsetning på 265 milliarder kroner i 2014.

Fotokonkurransen 2014

Fotokonkurransen 2014
Norges Rederiforbund inviterer til årets fotokonkurranse. Tema i år er «landemerke»

Miljøstrategi

Vår ambisiøse miljøvisjon er at norsk skipsfart ikke skal ha utslipp av farlige stoffer til sjø eller luft.

Norsk sokkel

Norsk sokkel
Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne. Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten – fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede felt.

Maritim nyskaping

Maritim nyskaping
Den maritime næringen er en av Norges mest verdifulle fornybare ressurser. Vår ambisjon er å være verdensledende innen maritim nyskaping. Nyskapingsbehovet er større enn noen gang. Nye maritime løsninger må utvikles for å dekke et sterkt økende behov for transport og energiutvinning, krav til effektivitet og til miljøvennlighet.

Fra land til sjø

Privat eierskap
Både Norge og EU har som målsetting å flytte mer transport av varer fra vei til kjøl. Prognoser viser at godstransporten vil øke med 75 prosent innen 2020.

Privat eierskap

Privat eierskap
Rederiforbundets eierskapspolitikk bygger på en overbevisning om at det aktive private eierskap er leverandør av vesentlig merverdi til hele samfunnet.

Heyerdahl award 2014

Heyerdahl Award
The Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award was launched in 1999 by Thor Heyerdahl (1914 – 2002) and the Norwegian Shipowners’ Association.

Piratvirksomhet

Piratvirksomhet
Somalia og Guineabukta: Antallet somaliske piratangrep har gått kraftig ned grunnet bedre beskyttelse på skipene og mer effektiv marineinnsats. Men utviklingen kan igjen snu. Piratgruppene er intakte, og beskyttelsestiltakene må videreføres. Vi ønsker KNM Fridtjof Nansen lykke til som flaggskip for NATOs Operation Ocean Shield fra juni til desember 2013. I Guineabukta i Vest-Afrika går utviklingen feil vei. Voldelige ran og nå også gisseltaking er en alvorlig trussel mot skipsfarten. Styrket innsats må til, i samspill mellom næringen og norske og internasjonale myndigheter.

Et krevende år for mange

ingress Ved inngangen til 2015 opplever vi fallende oljepris, lavere vekst enn forventet og et urolig geopolitisk bakteppe. ingress -

Det dramatiske fallet i oljeprisen er ikke bare et resultat av den rikelige tilgangen på amerikansk skiferolje.  Det er også et sterkt uttrykk for den bekymring og usikkerhet som nå råder om verdens politiske og økonomiske utvikling.  Samtidig er lavere oljepris en kraftig driver for strukturelle og økonomiske endringer både globalt og her hjemme.

Dette slår rett inn i vår gjennom-globaliserte skipsnæring.  Om lag halvparten av våre medlemmer har hoveddelen av sin virksomhet knyttet til offshore olje og gass.  Disse er nå direkte eksponert mot operatørselskapenes omfattende tiltak for å opprettholde kontantstrøm og utbyttebetalinger i en situasjon der topplinjen faller, og kostnadene øker. 

Globalt ser vi at investeringer og leting reduseres, modifikasjon og vedlikehold utsettes og det iverksettes stadig nye tiltak for kostnadsreduksjoner. 

For de av våre medlemmer som opererer i mer tradisjonelle skipsfartssegmenter, er en fallende oljepris mer positivt.  Lavere oljepris betyr lavere bunkerskostnader.  Lavere oljepris slår også over i lavere kostnader for bedrifter og økt kjøpekraft for husholdninger, og begge deler vil stimulere global økonomisk vekst og varebytte mellom land. 

Mange har stått i svært krevende utfordringer i kjølvannet av finanskrisen, og flere møter nå nye utfordringer med det geopolitiske, økonomiske og markedsmessige omgivelsesbildet vi nå opplever.  Mange forbereder seg på høye bølger og sterke vindkast i tiden fremover. 

Mot bakteppet av den uro og usikkerhet som nå preger det globale omgivelsesbildet, vil det være ekstra viktig med en robust maritim strategi og tydelige politiske signaler som bekrefter og forsterker hensynet til konkurransedyktighet og forutsigbarhet i de norske rammebetingelsene.

 

 

Nyheter

Navigating in a new climate

Årskonferansen 201513 april 2015, 9:30-13:45.Folketeateret, Storgata 21, 0184 Oslo.... Les mer

Krevende tid i offshore

For første gang siden 2002 venter offshorerederiene nedgang i omsetningen. Den negative markedsutviklingen kan få betydelige konsekvenser for den mari... Les mer

Offshore-seminar: I krevende farvann

I 2015 opplever vi økt geopolitisk usikkerhet, kraftig fall i oljeprisen og at verdens økonomiske motorer bremser opp. Denne utviklingen setter sitt k... Les mer