Forhandlingsutvalget behandler og leder tarifforhandlingene for de overenskomstene som gjelder for NOR og NIS registeret skip i utenriksfart, slik som fastsatt i Norges Rederiforbunds vedtekter. Etter fullmakt fra NR styre vil forhandlingsutvalget normalt være i posisjon til å slutte avtaler på vegne av arbeidsgiverfellesskapet med de norske sjømannsorganisasjonenes.

Forhandlingsutvalget består av 8 medlemmer hvorav én representant er fra administrasjonen som også leder utvalget. Utvalget velges på NRs Generalforsamling blant medlemmenes faste representanter eller høyere funksjonærer i virksomhetene. Medlemmene innstilles fra kretsene på en slik måte at både ulike skipssegmenter og regioner er representer i utvalget. Det er dessuten krav til at minst to medlemmer må være medlem og varamedlem til NR-Styre. Representantene velges for 2 års perioder og skal i utgangspunktet ikke ha sammenhengende funksjonstid på mer enn 8 år.

Utvalget møtes til de årlige tarifforhandlingene og ellers etter behov dersom det er saker som berører viktige og prinsipielle arbeidsgiverspørsmål innen utenriks skipsfart.