Forhandlingsutvalget behandler og leder tarifforhandlingene for de overenskomstene som gjelder for flyttbare offshoreinnretninger og plattformboring m.v. på norsk sokkel, slik som fastsatt i Norges Rederiforbunds vedtekter. Etter fullmakt fra NR-Styre vil forhandlingsutvalget normalt være i posisjon til å slutte avtaler på vegne av arbeidsgiverfellesskapet med de norske fagforeningene som organiserer arbeidstakere innen oljevirksomheten.

Forhandlingsutvalget består av 8 medlemmer hvorav én representant er fra administrasjonen. Utvalget velges på NRs Generalforsamling blant medlemmenes faste representanter eller høyere funksjonærer i virksomhetene - en representant utpekes som leder. Det er dessuten krav til at minst to medlemmer må være medlem og varamedlem til NR-Styre. Representantene velges for 2 års perioder og skal i utgangspunktet ikke ha sammenhengende funksjonstid på mer enn 8 år.

Utvalget møtes til de årlige tarifforhandlingene samt fire styremøter pr år i sammenheng med styremøtene i Gruppen for Offshoreentreprenører (GOE).